MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2022

Phấn đấu hoàn thành 100% các chỉ tiêu kế hoạch của đơn vị. Tổ chức tuyên truyền, quán triệt 100% công chức, viên chức và người lao động các nội dung cần tuân thủ và thực hiện công tác cải cách hành chính, với chủ đề năm 2022 “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ nông sản, cải thiện môi trường đầu tư nhằm hỗ trợ hiệu quả các hợp tác xã, doanh nghiệp, người dân phục hồi sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp”……

Đính kèm file MUC TIEU CHAT LUONG