Các Quy trình Chuyên môn thực hiện theo ISO

Nhằm thống nhất trình tự, thủ tục thực hiện các công tác chuyên môn, nghiệp vụ tại Trung tâm Khuyến nông Thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết công việc nhanh, thuận lợi đúng chế độ đáp ứng nhu cầu theo từng lĩnh vực công tác như: chuyên môn, quản lý, cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực, kịp thời, đáp ứng yêu cầu tổ chức, quản lý điều hành của Trung tâm. Trung tâm Khuyến nông ban hành. Các quy trình thủ tục chuyên môn, nghiệp vụ, bao gồm:
1./ QT07 – Quy trình quản lý công tác văn thư.
2./ QT08- Quy trình Quản lý biên tập và đăng tải tin bài trang TTĐT.
3./ QT09 – Quy trình Chọn hộ tham gia Mô hình trình diễn Khuyến nông.
4./ QT10 – Quy trình Thanh quyết toán.
5./ QT11 –  Quy trình lập đề cương Mô hình trình diễn.
6./ QT12 – Quy trình Lượng giá Mô hình trình diễn Khuyến nông.

Tải tất cả các biểu mẫu và quy trình tại đây https://drive.google.com/open?id=1yMtmBLXygfClmzeRptiWhqjktRM6XcEZ