MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2018

Tập thể công chức, viên chức-lao động Trung tâm Khuyến nông phấn đấu thực hiện các mục tiêu:
1. Nâng cao năng lực công chức, viên chức-lao động, đáp ứng yêu cầu công việc được giao. Đảm bảo 100% có đủ trình độ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành;
2. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy, các phòng chuyên môn có đủ nhân sự có trình độ để đáp ứng yêu cầu công việc được giao;
3. Xây dựng môi trường làm việc thuận lợi, công chức, viên chức-lao động được trang bị phương tiện làm việc đáp ứng nhiệm vụ được giao. Đáp ứng đủ 100% phương tiện làm việc tối thiểu cho cá nhân;
4. Mỗi công chức, viên chức-lao động hoàn thành công việc được giao, phối hợp giải quyết kịp thời công việc chung của cơ quan. Đảm bảo hoàn thành tối đa các nhiệm vụ chính trị được giao./.

Xem chi tiết mục tiêu chất lượng tại đây.

Giám đốc

(Đã ký)

Phạm Lâm Chính Văn