Trung tâm Khuyến nông TP.Hồ Chí Minh: Triển khai Kế hoạch duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo Mô hình khung năm 2021

Nhằm áp dụng có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Trung tâm Khuyến nông giúp viên chức, người lao động thực hiện công việc khoa học, rút ngắn thời gian, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý. Đồng thời tạo bước chuyển biến trong công tác phối hợp giải quyết công việc giữa các Phòng, trạm của đơn vị, giữa Trung tâm với các tổ chức, cá nhân để việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 thực sự là công cụ hỗ trợ đắc lực thực hiện thành công nhiệm vụ cải cách hành chính tại Trung tâm, góp phần nâng cao chất lượng trong quá trình giải quyết công việc. Trung tâm Khuyến nông đã triển khai thực hiện Kế hoạch duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo Mô hình khung năm 2021, với các nội dung:

– Thực hiện điều chỉnh và cập nhật Mục tiêu chất lượng của Trung tâm và các phòng chuyên môn cho phù hợp như:

Phấn đấu hoàn thành 90% các chỉ tiêu kế hoạch của đơn vị. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến viên chức, người lao động các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của ngành, đơn vị năm 2021 với mục tiêu “Chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ cơ chế, chính sách của ngành cho người dân, doanh nghiệp.

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố về chương trình cải cách hành chính. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Cam kết thực hiện các hồ sơ quy trình ISO nội bộ theo quy định, trong đó tổ chức lấy ý kiến đánh giá hài lòng của người dân.

Rà soát sắp xếp, kiện toàn bộ máy theo Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

– Thực hiện cập nhật hệ thống tài liệu bao gồm các tài liệu theo mô hình khung ban hành kèm theo Quyết định số 101/QĐ-BKHCN ngày 21/01/2019 của Bộ Khoa học công nghệ.

– Duy trì thực hiện và cải tiến các quy trình ISO theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 gồm 06 quy trình chuyên môn: Quy trình quản lý công tác văn thư, Quy trình quản lý biên tập và đăng tải tin bài trang thông tin điện tử, Quy trình chọn hộ tham gia mô hình trình diễn khuyến nông, Quy trình thanh quyết toán, Quy trình lập đề cương mô hình trình diễn, Quy trình lượng giá mô hình trình diễn; 06 quy trình tiêu chuẩn: Quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản TLHS, Quy trình quản lý rủi ro và cơ hội, Quy trình đánh giá nội bộ hệ thống QLCL, Quy trình kiểm soát và xử lý công việc không phù hợp, Quy trình thực hiện hành động khắc phục, Quy trình xem xét của lãnh đạo về HTQLCL.

– Triển khai xây dựng mới 02 quy trình ISO theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 gồm giao nhận giống, vật tư thiết bị mô hình trình diễn và công tác tổ chức đấu thầu.

– Rà soát, kịp thời cập nhật các thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động khuyến nông và hoạt động xử lý công việc vào HTQLCL để áp dụng; đảm bảo các quy trình ISO phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật và đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong xử lý, điều hành công việc của Trung tâm.

– Thực hiện đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo 01 lần/1 năm để đảm bảo HTQLCL phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, quy định của pháp luật và thực tế công tác tại Trung tâm.

 Bích Nhật