Cải cách hành chính Archives -

Trang chủ » Chính sách » Cải cách hành chính

TTKN TP.HCM: Thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2022

Với mục tiêu tập trung triển khai hiệu quả nội dung Chương trình cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn 2021 – 2025; Chương trình CCHC và giải pháp nâng cao Chỉ số CCHC (PAR...

TTKN: Thực hiện Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2021 – 2030

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Chính phủ đã xác định Cải cách hành chính là một trong những khâu đột phá để phát triển đất nước, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả, tính công...

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện 9 chỉ tiêu cam kết công tác cải cách hành chính năm 2021

Nhằm triển khai thực hiện đạt 9 chỉ tiêu công tác cải cách hành chính năm 2021; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu tại các phòng ban, đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức...

Trung tâm Khuyến nông cam kết thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021

      Thực hiện Kế hoạch số 41/KH-TTKN ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Trung tâm Khuyến nông về việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021.        Với chủ đề...

Trung tâm Khuyến nông Thành phố Hồ Chí Minh: Triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 – 2025

Thực hiện Quyết định số 173/QĐ-SNN ngày 05 tháng 5 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2021 – 2025,...

Sở Nông nghiệp và PTNT TP.HCM: Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Cải cách hành chính (CCHC) và giải pháp nâng cao Chỉ số CCHC giai đoạn 2020 – 2025.

Với mục đích tập trung xây dựng, triển khai hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm tại Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn 2021 – 2025 của Thành...

Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình cải cách hành chính và giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2020-2025

           Nhằm triển khai có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm được quy định tại chương trình tổng thể Cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ và triển...

Trung tâm Khuyến nông Thành phố Hồ Chí Minh: Triển khai thực hiện công tác thông tin tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 335/KH-SNN ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021. Nhằm tuyên truyền các...

Trung tâm Khuyến nông Thành phố Hồ Chí Minh: Triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 85/KH-SNN ngày 14/01/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021. Nhằm thực hiện hiệu quả Chương trình cải cách hành chính...

Trung tâm Khuyến nông: Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 77/KH-TTKN ngày 20/02/2020 về triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020, với sự chỉ đạo, điều hành của Cấp ủy, Ban Giám đốc Trung tâm, Lãnh đạo các phòng, trạm...

Tin nổi bật

Tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 21/3/2023 và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 28/3/2023

I. TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT CÂY TRỒNG Cây rau: Diện tích gieo trồng rau từ đầu năm 2023 đến nay là 3.109,8 ha. Trong đó, diện tích gieo trồng rau muống hạt là 93,4 ha và rau muống nước là...

tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 14/3/2023 và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 21/3/2023

I. TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT CÂY TRỒNG Cây rau: Diện tích gieo trồng rau từ đầu năm 2023 đến nay là 2.951,5 ha. Trong đó, diện tích gieo trồng rau muống hạt là 86,8 ha và rau muống nước là...

TP.HCM: hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023

Với mục đích thúc đẩy các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, hiệp hội, người sử dụng lao động, người lao động và cộng đồng quan tâm, thực thi nghiêm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao...