Các Quy trình Tiêu chuẩn thực hiện theo ISO

Nhằm thống nhất trình tự, thủ tục thực hiện các công tác chuyên môn, nghiệp vụ tại Trung tâm Khuyến nông Thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết công việc nhanh, thuận lợi đúng chế độ đáp ứng nhu cầu theo từng lĩnh vực công tác như: chuyên môn, quản lý, cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực, kịp thời, đáp ứng yêu cầu tổ chức, quản lý điều hành của Trung tâm. Trung tâm Khuyến nông ban hành. Các quy trình thủ tục Tiêu chuẩn, bao gồm:

1./ QT 01-Quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản-TL-HS
2./ QT 02-Quy trình quản lý rủi ro và cơ hội.
3./ QT 03-Quy trình Đánh giá nội bộ hệ thống QLCL.
4./ QT 04-Quy trình Kiểm soát và xử lý công việc không phù hợp.
5./ QT 05-Quy trình thực hiện hành động khắc phục.
6./ QT 06-Quy trình xem xét của Lãnh đạo về HTQLCL.

Tải các biểu mẫu và quy trình tại đây: https://drive.google.com/file/d/1zW0g5c04fZsnZUiMPMVC2lmcrbUgpmAU/view?usp=sharing