Mục tiêu chất lượng năm 2021

Phấn đấu hoàn thành 90% các chỉ tiêu kế hoạch của đơn vị. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến viên chức và người lao động các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của ngành, đơn vị năm 2021 với mục tiêu “Chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ cơ chế, chính sách của ngành cho người dân, doanh nghiệp”.

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh về chương trình cải cách hành chính. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Cam kết thực hiện các hồ sơ quy trình ISO nội bộ theo quy định, trong đó tổ chức lấy ý kiến đánh giá hài lòng của người dân.

Rà soát sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo Nghị định 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

(đính kèm văn bản Muc Tieu Chat Luong 2021phu luc KH muc tieu chat luong)