Thành phố Hồ Chí Minh: Phát triển thương mại điện tử trên địa bàn Thành phố năm 2024

10/04/2024

      Với mục đích xây dựng cơ sở dữ liệu về hoạt động thương mại điện tử (TMĐT)...

Thành phố Hồ Chí Minh: thúc đẩy ứng dụng Quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM) trên cây trồng chủ lực (rau và hoa) năm 2024

08/04/2024

      Nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động trong toàn ngành và xã hội...