-

Bộ Nông nghiệp và PTNT: Phê duyệt Đề án Phát triển nuôi tôm và xuất khẩu tôm hùm đến năm 2025

11/11/2020

Nhằm phát triển nuôi và xuất khẩu tôm hùm theo hướng bền vững và hiệu quả, bảo đảm chất lượng...

Ủy ban Nhân dân TP.HCM ban hành: Quyết định bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật về tuyển dụng công chức, viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm ngạch

10/11/2020

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức...

Bộ Nông nghiệp và PTNT: Ban hành Quyết định tăng cường nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển ngành tôm Việt Nam giai đoạn 2020 – 2025

06/11/2020

Nhằm tăng cường nguồn nhân lực ngành tôm thông qua đào tạo và phát triển để góp phần thực hiện...