Ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành thủy sản giai đoạn 2021-2025

Nhằm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời, thúc đẩy các hoạt động chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất thủy sản nhằm nâng cao giá trị gia tăng, giảm chi phí sản xuất, giảm tổn thất sau thu hoạch và phát triển bền vững ngành thủy sản. Ngày 15/3/2021 vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành thủy sản giai đoạn 2021-2025.

Ảnh minh họa

Mục tiêu nhằm xác định được nhu cầu đổi mới công nghệ và sáng tạo trong sản xuất thủy sản để xây dựng các chương trình khoa học công nghệ phục vụ thực tế sản xuất. Hàng năm, công nhận được tối thiểu 04 tiến bộ kỹ thuật; chuyển giao được tối thiểu 04 tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất thủy sản; tối thiểu 200 cơ sở sản xuất thủy sản được phổ biến, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, hiệu quả kinh tế tăng >25% so với mô hình sản xuất truyền thống; tổ chức từ 3 – 4 diễn đàn để phổ biến, giới thiệu các kết quả nghiên cứu mới, các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới trong khai thác, bảo quản sản phẩm thủy sản, nuôi trồng thủy sản cho ít nhất 400 cơ sở ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ. Tổ chức được ít nhất 02 Hội chợ thiết bị và công nghệ thủy sản (02 năm/lần) để giới thiệu, trưng bày, triển lãm các thiết bị, công nghệ, sản phẩm tiên tiến có thể thương mại hóa và ứng dụng, chuyển giao vào thực tiễn sản xuất thủy sản ở Việt Nam. Xây dựng được hệ thống thông tin khoa học công nghệ thủy sản đầy đủ, đáp ứng nhu cầu quản lý, cập nhật, trao đổi thông tin trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thủy sản; phát triển thị trường khoa học công nghệ thủy sản trực tuyến.

Nội dung Quyết định xoay quanh các vấn đề chính như: Gắn kết hoạt động nghiên cứu khoa học và thực tế sản xuất; đánh giá, công nhận tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực thủy sản; xây dựng hệ thống thông tin, phát triển thị trường khoa học công nghệ.

Quyết định đề ra nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 với các nhiệm vụ: Rà soát, đề xuất chính sách khuyến khích đổi mới sáng tạo và ứng dụng chuyển giao khoa học công nghệ thủy sản. Rà soát, đánh giá, công nhận tiến bộ kỹ thuật để phổ biến, ứng dụng, chuyển giao vào thực tế sản xuất thủy sản. Xây dựng hệ thống thông tin khoa học công nghệ phục vụ gắn kết nghiên cứu và chuyển giao và phát triển thị trường khoa học công nghệ.

Về tổ chức thực hiện, gồm nhiều đơn vị, trong đó: Tổng cục Thủy sản là đơn vị chủ trì thực hiện một số nhiệm vụ được phân công theo chức năng nhiệm vụ. Trung tâm Khuyến nông Quốc gia là đơn vị đề xuất kế hoạch đào tạo, tập huấn và tổ chức thông tin tuyên truyền thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật đã được công nhận; tổ chức thực hiện các dự án khuyến nông, xây dựng mô hình trình diễn ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật đã được công nhận để nhân rộng trong thực tiễn sản xuất. Các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, thành phố xây dựng và trình Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố phê duyệt Kế hoạch ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ thủy sản phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 (Nội dung Quyết định theo file đính kèm 1095-QD-TCTS-15032021).

M.Hiếu