Kết quả quan trắc và khuyến cáo vùng nước nuôi thủy sản nước ngọt (Ngày thu mẫu 15/5/2022)

1. Kết quả quan trắc và chất lượng nước

* Tại Huyện Củ Chi

– Chỉ tiêu lý hóa

+ Các chỉ số độ mặn (0‰), NH4-N (<0,01 – 0,25mg/l), DO (4,90 – 6,94mg/l), COD (2,56 – 7,68mg/l), BOD5 (8,90 – 18,00mg/l), Cd và sulfua (không phát hiện), Pb (0,0020 – 0,0029mg/l), TSS (1 – 2mg/l) đều nằm trong giới hạn cho phép;

+ Chỉ số pH tại cá khu vực trong giới hạn cho phép (6,67 – 7,09);

+ Chỉ số độ kiềm tại các khu vực đều thấp hơn giới hạn cho phép (14,0 – 18,0mg CaCO3/l);

+ Chỉ số photphat tổng khu vực Kênh tỉnh lộ 17 và Kênh Đông ( không phát hiện), khu vực Kênh 38 cao hơn giới hạn cho phép (0,53mg/l).

Chỉ tiêu vi sinh

+ Đa số các khu vực đều có sự hiện diện của Aeromonas (0,025 – 0,285×103 CFU/ml) và  Coliform (<3 – 4,6×102 MPN/100ml) với mật độ thấp;

+ Khu vực Kênh 38 và Kênh Đông có sự hiện diện của E. Coli với mật độ thấp (<3 – 9,3×101 MPN/100ml) trừ khu vực Kênh Tỉnh lộ 17 có sự hiện diện của E. Coli với mật độ cao (2,4×102 MPN/100ml).

* Tại Thành phố Thủ Đức

Chỉ tiêu lý hóa

+ Các chỉ số pH (7,04), độ mặn (0‰), NH4N (0,12mg/l), DO (5,17mg/l), COD (4,56mg/l), Pb (0,0020 – 0,0029), TSS (15mg/l) đều nằm trong giới hạn cho phép;

+ Chỉ số độ kiềm (22,5mg CaCO3/l) thấp hơn giới hạn cho phép;

+ Chỉ số Cd, photphat tổng và sulfua (không phát hiện);

+ Chỉ số BOD5 trong giới hạn cho phép (11,45mg/l).

– Chỉ tiêu vi sinh: Có sự hiện diện của Aeromonas (0,645×103 CFU/ml) và  Coliform (4,6×102MNP/100ml) với mật độ thấp; E. Coli (2,4×102 MNP/100ml) với mật độ cao.

 * Tại Huyện Bình Chánh

– Chỉ tiêu lý hóa

+ Các chỉ số pH (7,00 – 7,18), độ mặn (1 – 2‰), DO (4,36 – 6,91mg/l), Cd và sulfua (KPH), Pb (KPH – 0,0047) đều nằm trong giới hạn cho phép;

+ Chỉ số độ kiềm tại khu vực Cầu Ông Niệm, Ông Thìn và Bún Xẻo nằm trong giới hạn cho phép (73,5 – 100,0 mgCaCO3/l), các khu vực còn lại đều cao hơn giới hạn cho phép (101,0 – 207,0 mgCaCO3/l);

+ Chỉ số NH4N cao hơn giới hạn cho phép (2,35 – 7,57mg/l); COD thấp hơn giới hạn cho phép (8,32 – 14,72mg/l);

+ Chỉ số BOD5 tại đa số các khu vực đều nằm trong giới hạn cho phép (11,45 – 24,55mg/l); trừ khu vực Cầu Ấp Quán và Rạch Bà Tỵ, Kinh Độc Lập cao hơn giới hạn cho phép (26,80 – 29,35mg/l);

+ Chỉ số photphat tổng tại khu vực Ông Thìn và Bún Xẻo không phát hiện các khu vực còn lại đều cao hơn giới hạn cho phép (0,24 – 3,43mg/l);

+ Chỉ số TSS tại các khu vực đều vượt giới hạn cho phép (61 – 147mg/l).

– Chỉ tiêu vi sinh: Đa số các khu vực đều có sự hiện diện của Aeromonas với mật độ thấp (0,215 – 0,915×103 CFU/ml); trừ khu vực Cấu Ấp Quán, Rạch Bà Tỵ, Ông Thìn và Kinh Độc Lập có sự hiện diện của Aeromonas với mật độ cao (1,12 – 1,395×103 CFU/ml);

+ Các khu vực có sự hiện diện của Coliform với mật độ thấp (<3 – 4,6 x103 MNP/100ml); trừ khu vực Cầu Ấp Quán cao hơn giới hạn cho phép (1,1 x104MNP/100ml);

+ Đa số các khu vực có sự hiện diện của E. Coli với mật độ thấp (<3 – 9,3×101MNP/100ml), trừ khu vực Rạch Bà Tỵ, Cầu Cống Lớn, Bún Xẻo, Kinh Thầy Thuốc có sự hiện diện của E. Coli với mật độ cao (2,4 x102 – 4,6 x102 MNP/100ml).

2. Khuyến cáo

– Nồng độ NH4-N tại các vị trí vượt giới hạn cho phép, các hộ nuôi thủy sản hạn chế lấy nước. Trong trường hợp lấy nước phải sử dụng ao lắng và tuân thủ quy trình xử lý, đặc biệt xử lý giảm thấp nồng độ NH4-N xuống ngưỡng cho phép: Tăng cường lượng oxy hòa tan, sử dụng chế phẩm sinh học cho phép (vi sinh, enzyme, yucca, …);

– Khu vực có chỉ số TSS cao, trước khi lấy nước cần lắng lọc trước khi cấp vào ao nuôi. Định kỳ 7 – 10 ngày sử dụng chế phẩm vi sinh nhằm cải thiện chất lượng nước, góp phần hạn chế việc thay nước thường xuyên;

– Đối với nguồn nước cấp đầu vào: Cần tuân thủ qui trình xử lý ban đầu (diệt tạp, diệt khuẩn bằng các hóa chất được phép sử dụng) nhằm hạn chế sự phát triển của vi sinh vật gây bệnh cho thủy sản nuôi, đặc biệt các khu vực nguồn nước tự nhiên có sự xuất hiện Coliform, E.Coli phải có giải pháp kiểm soát hiệu quả: định kỳ bổ sung chế phẩm sinh học (vi sinh, enzyme,…) và quản lý tốt chất lượng nguồn nước trong quá trình nuôi;

– Bổ sung thêm các Vitamin, khoáng chất trong khẩu phần ăn để tăng sức đề kháng. Tăng cường sử dụng chế phẩm vi sinh nhằm cải thiện chất lượng nước, góp phần hạn chế việc thay nước thường xuyên.

 (Nguồn tổng hợp từ Chi Cục Thủy sản TP.HCM).

                                                                   Th.S Nguyễn Thị Gái Nhỏ          

(Phòng Kỹ thuật – Trung tâm Khuyến nông)