Bộ Nông nghiệp và PTNT: bàn hành Quyết định về việc chỉ định tổ chức chứng nhận

Ngày 12/10/2020 vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bàn hành Quyết định số 548/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT về việc chỉ định tổ chức chứng nhận Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc Thú y Trung ương II (địa chỉ: 521/1 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh) là Trung tâm chuyên ngành kiểm nghiệm trực thuộc Cục Thú y – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện việc chứng nhận các lĩnh vực: Thức ăn thủy sản; Nguyên liệu sản xuất thức ăn và sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, đối với các sản phẩm:

STT Tên sản phẩm Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

1

Thức ăn thủy sản hỗn hợp

QCVN 02-31-1:

2019/BNNPTNT

2

Thức ăn thủy sản bổ sung

QCVN 02-31-2:

2019/BNNPTNT

3

Thức ăn thủy sản, tươi, sống

QCVN 02-31-3:

2019/BNNPTNT

4

Thức ăn chăn nuôi –Hàm lượng tối đa cho phép các chỉ tiêu an toàn trong thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản.

QCVN 012-190:

2020/BNNPTNT

5

Sản phẩm hóa chất, chế phẩm sinh học xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản.

QCVN 02-32-1:

2019/BNNPTNT

6

Sản phẩm hỗn hợp khoáng (premix khoáng), hỗn hợp vitamin (premix vitamin) xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản.

QCVN 02-32-2:

2019/BNNPTNT

Nội dung Quyết định ghi rõ, Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc Thú y Trung ương II, có trách nhiệm thực hiện việc chứng nhận phục vụ quản lý nhà nước khi có yêu cầu, phải tuân thủ các quy định, hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chịu hoàn toàn trách nhiệm về kết quả đánh giá sự phù hợp do đơn vị thực hiện.

Quyết định này có hiệu lực 05 năm, kể từ ngày ký.

 

M.H