Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh: Phê duyệt Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021 – 2025

         Nhằm tiếp tục thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định số 1943/QĐ-UBND ngày 8/6/2022 về Phê duyệt Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2022 – 2025; Theo đó, mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 có ít nhất 124 sản phẩm OCOP được công nhận đạt từ 3 sao trở lên và 100% xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố đều có sản phẩm được công nhận từ 3 sao trở lên; Ưu tiên các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại và hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh có các sản phẩm nông nghiệp chủ lực tham gia Đề án; Đẩy mạnh xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm OCOP của Thành phố. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho đội ngũ cán bộ nhà nước trong hệ thống OCOP (thành phố, huyện, xã) và lãnh đạo các tổ chức kinh tế tham gia Đề án.

Hội thảo Giải pháp phát triển mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn TP.HCM năm 2022

        Nhiệm vụ trọng tâm của Đề án là phát triển sản phẩm OCOP gắn với cơ cấu lại và đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp. Trong đó, ưu tiên xây dựng vùng nguyên liệu nông sản theo hướng sản xuất hữu cơ, quản lý tài nguyên và bảo tồn đa dạng sinh học, góp phần bảo tồn, duy trì cảnh quan nông thôn và bảo vệ môi trường sinh thái. Ứng dụng công nghệ sinh học, phát triển khoa học công nghệ, nông nghiệp công nghệ cao gắn với đào tạo nguồn nhân lực để tận dụng tốt cơ hội của cuộc cách mạng 4.0. Phát triển sản xuất kết hợp với khai thác, phục vụ du lịch, đào tạo nghề cho khu vực nông thôn.

        Chuẩn hóa và phát triển sản phẩm OCOP theo chuỗi giá trị, phù hợp với lợi thế về điều kiện sản xuất tại địa phương và yêu cầu thị trường. Phát triển sản phẩm OCOP theo 6 nhóm sản phẩm, ưu tiên các sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ đặc sắc, truyền thống và có lợi thế ở mỗi địa phương, theo hướng phát huy nội lực (trí tuệ sáng tạo, lao động, nguyên liệu, văn hóa địa phương…), gia tăng giá trị, gắn với phát triển cộng đồng; bảo vệ môi trường. Thử nghiệm, phát triển sản phẩm OCOP xanh theo hướng kinh tế số gắn với thị trường xuất khẩu, gắn với lợi thế đặc hữu về điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội của từng khu vực. Nâng cao năng lực quản trị; kỹ năng đổi mới, sáng tạo về sản phẩm; quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm; kỹ năng về thiết kế bao bì, ghi nhãn và mẫu mã sản phẩm; kiến thức và năng lực về sở hữu trí tuệ; tăng cường sử dụng và khai thác thương hiệu cộng đồng các sản phẩm nông thôn.

        Bên cạnh đó, đẩy mạnh hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu cho sản phẩm OCOP và sản phẩm tiềm năng; phân hạng, đánh giá, giám sát sản phẩm; nâng cao năng lực hệ thống hỗ trợ triển khai Đề án; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong xây dựng hồ sơ và quản lý dữ liệu sản phẩm, xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc theo chuỗi giá trị. Tham gia hệ thống thương mại điện tử quốc gia, hỗ trợ chủ thể tham gia Đề án ứng dụng các kênh bán hàng trực tuyến, bán hàng livestream.

Trúc Minh