TTKN TP.HCM: Thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2022

Với mục tiêu tập trung triển khai hiệu quả nội dung Chương trình cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn 2021 – 2025; Chương trình CCHC và giải pháp nâng cao Chỉ số CCHC (PAR Index) giai đoạn 2021 – 2025 đã ban hành. Đồng thời, triển khai hiệu quả chủ đề năm 2022 “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ nông sản, cải thiện môi trường đầu tư nhằm hỗ trợ hiệu quả các hợp tác xã, doanh nghiệp, người dân phục hồi sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp”; tăng cường trách nhiệm các cá nhân, người đứng đầu trong việc triển khai nhiệm vụ CCHC; nâng cao chất lượng và hiệu quả chỉ đạo, điều hành công tác CCHC trong chương trình hoạt động năm 2022,… Trung tâm Khuyến nông Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác CCHC năm 2022, với nội dung đề ra 06 chỉ tiêu và 07 nhiệm vụ trọng tâm.

Ảnh minh họa

Về 06 chỉ tiêu gồm có: Thứ nhất, chỉ số CCHC (PAR Index) của Trung tâm năm 2022 xếp loại tốt trở lên; thứ hai, thực hiện kiểm tra, khảo sát CCHC định kỳ tối thiểu 40% phòng, trạm trực thuộc và kiểm tra đột xuất tối thiểu 10% phòng, trạm trực thuộc; thứ ba, mức độ đánh giá hài lòng của người dân, doanh nghiệp về hoạt động Khuyến nông (Tập huấn, hội thảo, tham quan, xây dựng mô hình trình diễn,…) đạt 95% trở lên; thứ tư, 100% phản ánh, thắc mắc của người dân, doanh nghiệp về hoạt động khuyến nông được ghi nhận, tư vấn, phản hồi đầy đủ, công khai kịp thời 100% kết quả giải quyết trên trang Thông tin điện tử Khuyến nông; thứ năm, 100% văn bản, tài liệu giải quyết công việc trao đổi giữa các phòng, trạm được thực hiện trên phần mềm quản lý văn bản hồ sơ công việc, hộp thư điện tử (trừ những văn bản mật); 100% viên chức lãnh đạo, quản lý sử dụng thường xuyên hệ thống thư điện tử công vụ trong công việc; thứ sáu, thực hiện số hóa hồ sơ giải quyết công việc trên môi trường điện tử đạt tỷ lệ 60%.

Về 07 nhiệm vụ trọng tậm như: Thứ nhất, công tác chỉ đạo, điều hành và truyền thông về CCHC; thứ hai, cải cách thể chế; thứ ba, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; thứ tư, cải cách chế độ công vụ; thứ năm, cải cách tài chính công; thứ sáu, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chuyển đổi số; thứ bảy, khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Trong đó, với nhiệm vụ công tác chỉ đạo, điều hành và truyền thông về CCHC quy định hàng quý gửi ít nhất 01 bài viết/mô hình/sản phẩm tuyên truyền hiệu quả về công tác CCHC về Ban Chỉ đạo CCHC Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố. Đồng thời, thực hiện viết và gửi bản tin CCHC theo Công văn số 323/SNV-CCHC ngày 20/01/2022 của Sở Nội vụ Thành phố về hướng dẫn gửi bản tin tuyên truyền về công tác CCHC của cơ quan, đơn vị.

(Nội dung cụ thể đính kèm Kế hoach số 86/KH-TTKN ngày 15/02/2022 của Trung tâm Khuyến nông TP.HCM – 86 – kh trien khai thuc hien cai cach hanh chinh nam 2022.signed).

M.H