Trung tâm Khuyến nông Thành phố: Ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2021

Nhằm góp phần thực hiện Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thành đô thị thông minh” giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn 2025 trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Đồng thời, tiến đến phát triển các nền tảng cơ bản xây dựng Chính quyền điện tử theo Kiến trúc Chính quyền điện tử Thành phố, tăng cường kết nối giữa các ứng dụng phục vụ người dân và doanh nghiệp, nâng cao năng lực bảo đảm an ninh thông tin mạng hướng đến Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp,… Trung tâm Khuyến nông Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn năm 2021, với các nội dung và mục tiêu thực hiện:

Ảnh minh họa

Nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động phục vụ công tác cải cách hành chính, góp phần hiện đại hoá nền hành chính, đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin; nâng cao chất lượng, hiệu quả xử lý công việc, 100% lãnh đạo, viên chức sử dụng thư điện tử thành phố để trao đổi thông tin; vận hành có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng ISO thông qua Trang Thông tin Điện tử tại Cơ quan; tiếp tục sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến giải quyết hồ sơ liên quan đến lĩnh vực thanh quyết toán hiện hành; triển khai các văn bản và điều kiện nông dân tham gia xây dựng mô hình trình diễn khuyến nông lên Trang Thông tin Điện tử; nâng cao chuẩn hóa sử dụng bộ phần mềm văn phòng office; đảm bảo hướng dẫn và sử dụng các phần mềm theo yêu cầu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Xây dựng và cài đặt App thông tin Khuyến nông lên các thiết bị di động thông minh cho nông dân cập nhật nhanh chóng thông tin về tình hình sản xuất và các tin tức liên quan đến ngành nông nghiệp; xây dựng Trang thông tin Khuyến nông trên trang mạng xã hội đẩy mạnh việc phổ biến các thông tin chính thống của ngành nông nghiệp cho nông dân; tiếp tục triển khai cơ sở dữ liệu dùng chung phục vụ công tác trao đổi chuyên môn, kỹ thuật.

Theo đó, sẽ phát triển hạ tầng công nghệ thông tin và an toàn thông tin thông qua việc chuẩn hóa, trang bị hạ tầng công nghệ thông tin theo hướng công nghệ hiện đại nhằm phục vụ đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và tăng cường đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống công nghệ thông tin của Sở; đảm bảo việc quản lý khóa bí mật (token-USB) của chữ ký số, sử dụng chữ ký số chuyên dùng và đảm bảo tính pháp lý của văn bản trao đổi thông tin, văn bản, giao dịch hành chính điện có hiệu quả với Sở và các đơn vị trực thuộc Sở; tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin với Hệ thống quản lý chất lượng quy trình ISO trong chuẩn hóa xét duyệt và chọn các hộ dân làm điểm trình diễn mô hình Khuyến nông.

Kế hoạch cũng nêu ra giải pháp tổ chức nhằm nâng cao kỹ năng khai thác, cập nhật thông tin dùng chung trong nội bộ cơ quan, tăng cường khả năng truy xuất thông tin nhanh; tiếp tục tổ chức cho viên chức bồi dưỡng các lớp đào tạo kiến thức nâng cao kiến thức phần mềm văn phòng Office ứng dụng vào các bài giảng, tập huấn cho nông dân; đồng thời cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và khả năng tham mưu của cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin thông qua việc cử chuyên viên phụ trách công nghệ thông tin tham gia đầy đủ các chuyên đề, hội thảo về quản trị mạng, bảo mật, an toàn, an ninh thông tin và các chuyên đề khác do cấp trên tổ chức.

M.H