Khuyến nông Thành phố Hồ Chí Minh: Triển khai thực hiện thông tin, tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022

Nhằm nâng cao năng lực và nhận thức của đội ngũ viên chức, người lao động; nông dân, Hợp tác xã, Tổ hợp tác và doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; Trung tâm Khuyến nông Thành phố Hồ Chí Minh triển khai thực hiện thông tin, tuyên truyền năm 2022 với nội dung như sau:

Ảnh minh họa: Xây dựng nông thôn mới tại huyện Nhà Bè, TP.HCM

Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong điều kiện mới như Nghị quyết 26/NQ-TW của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; mục tiêu, nội dung, giải pháp và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 2025 của Trung ương và của Thành phố; kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới địa bàn vùng nông thôn Thành phố giai đoạn 2021 – 2025, Bộ tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu Thành phố giai đoạn 2021 – 2025,…. thông qua lồng ghép trong các buổi tập huấn, tham quan, hội thảo, hội thi; hỗ trợ xây dựng các mô hình khuyến nông tại các xã nông thôn mới; xây dựng và phát hành các cẩm nang, sổ tay định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông, video clip kỹ thuật nông nghiệp… chuyển giao cho người nông dân trên địa bàn các xã nông thôn mới.

Thông tin, tuyên truyền kết quả thực hiện phong trào thi đua “Thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới”, những thành tựu và kết quả của Chương trình nông thôn mới trên địa bàn Thành phố.

Giới thiệu, tham gia hội thi tìm hiểu, tuyên truyền về nông thôn mới giai đoạn 2022 – 2025; hội thi tìm hiểu về Chương trình OCOP; hội thi tìm hiểu về hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn thành phố do Văn phòng Điều phối nông thôn mới Thành phố, Chi cục Phát triển nông thôn tổ chức thực hiện.

Hỗ trợ tư vấn, phản ánh những khó khăn, kiến nghị của nông dân, Hợp tác xã, Tổ hợp tác và doanh nghiệp về các chính sách liên quan đến Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các chính sách khuyến nông trên các phương tiện thông tin như Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố (VOH), Báo Khoa học Phổ thông, Trang Thông tin điện tử Khuyến nông và Trang Fanpage Khuyến nông qua đó góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện và nâng cao chất lượng trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

       Trúc Minh