Định mức kinh tế kỹ thuật các mô hình Khuyến nông Lĩnh vực Thủy sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X1 (2020 – 2025), với nhiệm vụ tập trung: “Phát triển nông nghiệp đô thị hiện đại, hiệu quả, bền vững theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, có năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng cao, an toàn, bảo vệ môi trường và đáp ứng tốt hơn nhu cầu về nuôi thủy sản nước lơ, cá cảnh là sản phẩm chủ lực và sản phẩm tiềm năng của Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM)”. Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong đó có các mô hình trình diễn khuyến nông về ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp là một trong những giải pháp quan trọng, là cơ sở, động lực khuyến khích nhiều tổ chức, cá nhân, các hộ nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã đầu tư phát triển, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất kinh tế nông nghiệp.

Đồng thời, tiếp tục phát huy tốt chức năng và nhiệm vụ Khuyến nông trong thời kỳ mới, với việc triển khai hiệu quả Nghị định số 83/2018/NĐ-CP của Chính phủ về khuyến nông và Thông tư số 75/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về Quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện hoạt động Khuyến nông. Tiếp tục chuyển đổi sản xuất phù hợp, các vật nuôi có giá trị, hiệu quả kinh tế cao, phù hợp điều kiện tự nhiên, khí hậu, thổ nhưỡng và yêu cầu của thị trường. Ngày 26/01/2021, Ủy ban nhân dân TP.HCM đã ban hành Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND về định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trên địa bàn Thành phố, trong đó có lĩnh vực thủy sản. Đây là yêu cầu cấp thiết, làm cơ sở pháp lý triển khai các hoạt động khuyến nông thông qua các mô hình trình diễn khuyến nông lĩnh vực thủy sản, tập huấn, huấn luyện, dạy nghề, tham quan, hội thảo tạo đàm đến nông dân, hội viên, hợp tác xã nông nghiệp, tổ hợp tác nhằm thúc đẩy quá trình ứng dụng và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất nuôi trồng thủy sản. Nhằm cung cấp cơ sở pháp lý cho hoạt động khuyến nông trên địa bàn Thành phố; hỗ trợ chính sách từ ngân sách nhà nước đầu tư khuyến khích Hợp tác xã, Tổ hợp tác, hộ nông trong nuôi trồng thủy sản, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ cao, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị thành phố theo hướng hiện đại, phát triển hiệu quả và bền vững; phát triển những sản phẩm chủ lực và tiềm năng của thành phố;Nâng cao chất lượng tăng trưởng gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, kinh tế nông thôn và chuyển đổi cơ cấu giống vật nuôi,óp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn TP.HCM.

Quyết định ghi rõ từng định mức của mỗi mô hình, vì vậy để giúp nông dân có thể nắm bắt nhanh, chính xác về điều kiện, yêu cầu tham gia thực hiện mô hình theo chính sách mới, Trung tâm Khuyến nông TP.HCM đã biên soạn nội dung định mức mô hình kỹ thuật Khuyến nông trên địa bàn Thành phố theo hình thức Sổ tay Hướng dẫn chi tiết, dễ hiểu về Chính sách hỗ trợ, xây dựng. Sổ tay Hướng dẫn bao gồm những nội dung cụ thể: Mục tiêu mô hình, Điều kiện thực hiện mô hình, Quy mô mô hình, Định mức hỗ trợ, Nội dung hỗ trợ, Hiệu quả và lợi nhuận thu được,…giúp nông dân sẽ dễ dàng thực hiện theo yêu cầu của quy định.

Tuy Tổ Biên tập – Biên soạn đã cố gắng tóm lược nội dung một cách xúc tích, dễ đọc, dễ hiểu về Chính sách hỗ trợ, xây dựng các mô hình Khuyến nông theo định mức mới, nhưng trong quá trình tham khảo và thực hiện chắc chắn sẽ có những thắc mắc khác nhau. Vì vậy, Tổ Biên tập – Biên soạn mong nhận được nhiều ý kiến bổ sung hoàn thiện hơn, để nội dung Sổ tay sẽ luôn là tài liệu tuyên truyền thiết thực cho từng hộ dân khi tham gia mô hình. Nhằm góp phần tuyên truyền hiệu quả về định mức kỹ thuật mới, hỗ trợ nhiều nông dân tham gia thực hiện mô hình, góp phần phát triển nền kinh tế nông nghiệp, tiến đến xây dựng nền nông nghiệp công nghệ số, nông nghiệp đô thị, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ theo đúng chủ trương của ngành và Thành phố đề ra. Từ đó, góp phần phát triển nền nông nghiệp Thành phố nói riêng và nền nông nghiệp cả nước nói chung theo hướng cơ cấu lại và đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp trong giai đoạn hiện nay.

(Tải toàn bộ DMKT_LINH VUC THUY SAN )

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH