Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030

Nhằm giúp các cơ quan quản lý Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng, nhiệm vụ quản lý, nghiên cứu, sản xuất giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản; cùng các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân nghiên cứu, sản xuất giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản,… có cơ sở, căn cứ quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất giống trong Chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030,… ngày 03/12/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 107/2021/TT-BTC quy định quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất giống trong Chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030.

Theo đó, Thông tư quy định đối với giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản chủ lực quốc gia, ngân sách trung ương đảm bảo tối đa 100% kinh phí thực hiện các dự án phát triển sản xuất giống do các Bộ, ngành quản lý và tổ chức thực hiện, gồm: nhập nội, mua bản quyền giống mới trong nước chưa có; bình tuyển cây đầu dòng, chọn lọc cây trội; kiểm soát chất lượng giống; đào tạo quy trình công nghệ nhân giống.

Bên cạnh đó, trong lĩnh vực trồng trọt, ngân sách trung ương hỗ trợ tối đa 50% chi phí sản xuất giống; sản xuất giống siêu nguyên chủng, giống bố mẹ dùng để sản xuất hạt lai F1; tối đa 30% chi phí sản xuất cây giống từ vườn cây đầu dòng, với các dự án phát triển sản xuất giống do các Bộ, ngành quản lý và thực hiện.

Mô hình trồng rau thủy canh ứng dụng công nghệ cao tại HTX Tuấn Ngọc, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngoài ra, với các dự án phát triển sản xuất giống khác do các Bộ, ngành quản lý và thực hiện, ngân sách trung ương hỗ trợ tối đa 10% chi phí sản xuất giống bố mẹ trong chăn nuôi; tối đa 50% chi phí sản xuất giống trong lâm nghiệp; tối đa 30% chi phí nhân giống cây lâm nghiệp bằng phương pháp nuôi cấy mô…

Về nội dung chi và định mức chi thực hiện theo các văn bản: Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2021 của liên Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước; Thông tư số 76/2018/TT-BTC ngày 17/8/2018 của Bộ Tài chính về hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp; Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018  của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2021 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 20/01/2022.

(Nội dung chi tiết đính kèm theo Thông tư số 107/2021/TT-BTC, ngày 03/12/2021 của Bộ Tài chính – 1601 – tt quy dinh ql sd va thanh quyet toan kp ptsx giong).

M.Hiếu