Ủy ban Nhân dân TP.HCM ban hành: Quyết định bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật về tuyển dụng công chức, viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm ngạch

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập,… Ngày 14/8/2020 vừa qua, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã ban hành Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật về tuyển dụng công chức, viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm ngạch.

Theo đó, tại Điều 1 của Quyết định sẽ bãi bỏ toàn bộ 03 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành, gồm: Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 25/7/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quy định về tuyển dụng công chức và xếp lương khi bổ nhiệm ngạch; Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 06/5/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về tuyển dụng công chức và xếp lương khi bổ nhiệm ngạch ban hành kèm theo Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 25/7/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố; Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quy định về tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2020.

(Chi tiết theo file đính kèm 1168-trien khai qđ 18-qđ-ubnd ngay 14-8-2020 cua ubnd tphcm)

 M.Hiếu