Trung tâm Khuyến nông TP.Hồ Chí Minh: Tổ chức “Tập huấn công tác cải cách hành chính năm 2019”

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của viên chức của Trung tâm về thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Trung tâm và thực hiện kế hoạch tập huấn công tác CCHC năm 2019 của Trung tâm, vừa qua Trung tâm Khuyến nông đã tổ chức lớp tập huấn CCHC năm 2019 cho viên chức các phòng, trạm trực thuộc. Tại buổi tập huấn, các viên chức được báo cáo viên của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phổ biến các nội dung về cải cách hành chính như: các văn bản pháp lý về CCHC của Trung ương, nội dung CCHC của Thành phố Hồ Chí Minh nói chung và của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nói riêng.
Cải cách hành chính đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm trật tự của xã hội, duy trì sự phát triển xã hội theo định hướng của nhà nước. Với mục tiêu xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, ứng dụng có hiệu quả thành tựu phát triển khoa học công nghệ, nhất là công nghệ thông tin; chú trọng cải cách các thủ tục hành chính, đảm bảo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp. Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 về chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 và Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 về phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016 – 2020.
Đối với thành phố Hồ Chí Minh, CCHC là 1 trong 7 chương trình đột phá của Thành phố, do đó Thành phố đã ban hành các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện chương trình CCHC và năm 2019 là năm “đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết số 54 của Quốc hội”.
Tại buổi tập huấn, báo cáo viên thông tin chi tiết các nội dung về thực hiện CCHC tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như: 7 mục tiêu; 6 nhiệm vụ; 8 chỉ tiêu CCHC Giám đốc Sở đã ký cam kết tại Hội nghị triển khai công tác CCHC năm 2019 của Thành phố, gồm:
1. Tập trung xây dựng cải cách tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần của Nghị quyết số 18 và 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII và Nghị quyết, Kế hoạch của thành phố.
100% cơ quan, đơn vị trực thuộc phải có Quy chế tổ chức và hoạt động, Quy chế làm việc phù hợp quy định hiện hành. Đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có số lượng, cơ cấu hợp lý, đủ phẩm chất và năng lực thi hành công vụ.
2. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, có cơ chế kiểm soát công tác tiếp nhận, giải quyết, trả hồ sơ thủ tục hành chính của cá nhân doanh nghiệp. Đối với quy trình liên thông, người đứng đầu cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ chịu trách nhiệm kiểm soát, theo dõi, đôn đốc toàn bộ quy trình:
– Công bố, công khai kịp thời, đầy đủ, đúng quy định các danh mục thủ tục hành chính, các thủ tục hành chính; Các danh mục thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; các danh mục không áp dụng tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và Trang thông tin điện tử (nếu có) của cơ quan, đơn vị trực thuộc.
– Tỷ lệ từng hồ sơ giải quyết đúng hạn trên từng lĩnh vực đạt trên 90%; 30% – 40% số lượng thủ tục hành chính đủ yêu cầu, điều kiện được cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4; 100% sở ngành, quận-huyện, phường xã, thị trấn phải thực hiện khảo sát hài lòng thông qua hệ thống đánh giá hài lòng của thành phố.
Phấn đấu đạt tỷ lệ trên 80% cá nhân, doanh nghiệp hài lòng đối với sự phục vụ của sở ngành, quận-huyện, phường xã, thị trấn và đơn vị sự nghiệp đối với từng lĩnh vực. Mức độ hài lòng của cá nhân, doanh nghiệp là cơ sở quan trọng đánh giá hiệu quả để thực hiện giải quyết chế độ thu nhập tăng thêm. Kết quả đánh giá khảo sát hài lòng của cá nhân, doanh nghiệp phải được công khai hàng tháng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và Trang thông tin điện tử (nếu có) của cơ quan, đơn vị trực để cá nhân, tổ chức giám sát.
– 100% hồ sơ hành chính giải quyết bị trễ hạn phải thực hiện thư xin lỗi đối với cá nhân, doanh nghiệp theo quy định; 100% phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính, thủ tục hành chính của cá nhân, doanh nghiệp phải được xử lý kịp thời và đúng quy định.
3. 100% các văn bản hành chính chính thức trao đổi giữa các cơ quan các cấp (trừ các văn bản, tài liệu có độ mật) được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử kết hợp với chữ ký số.
4. 100% cơ quan, phường xã, thị trấn triển khai thực hiện xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001/ISO điện tử.
5. Thủ trưởng các đơn vi phải tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất tối thiểu 30% trong năm 2019; Đối với các phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc, phường xã, thị trấn, đặc biệt kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành công tác CCHC.
6. Thủ trưởng các cấp phải thực hiện nghiêm quy định về tiếp công dân; quy định trách nhiệm và cơ chế giải trình của các cơ quan nhà nước.
7. Mỗi đơn vị có ít nhất một sáng kiến, giải pháp hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng và tiến độ giải quyết yêu cầu của cá nhân, doanh nghiệp.
8. Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của cơ quan đạt từ loại tốt trở lên.
Đồng thời, tại lớp tập huấn, viên chức trao đổi những nội dung được phổ biến để nắm bắt kịp thời góp phần thực hiện tốt kế hoạch chỉ đạo điều hành và chương trình công tác năm 2019.

B.Nhật