Trung tâm Khuyến nông Thành phố Hồ Chí Minh: Triển khai thực hiện công tác thông tin tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 335/KH-SNN ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021. Nhằm tuyên truyền các chỉ tiêu, nội dung, nhiệm vụ, giải pháp và phương hướng về thực hiện công tác cải cách hành chính , Trung tâm Khuyến nông triển khai một số nội dung thực hiện công tác thông tin tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 như sau:

1. Đối với viên chức, người lao động

Thông qua các cuộc họp của Trung tâm, lớp tập huấn, hộp thư điện tử công vụ và bản tin nội bộ của Trung tâm:

– Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo của Thành phố, của Sở và Trung tâm về công tác cải cách hành chính: Quyết định số 4832/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2020 Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố năm 2021; Kế hoạch số 85/KH-SNN ngày 14 tháng 01 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021; Kế hoạch số 335/KH-SNN ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Sở về công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021; Kế hoạch số 41/KH-TTKN ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Trung tâm về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021; Tuyên truyền, phổ biến các nội dung Chương trình cải cách hành chính của Thành phố và của ngành năm 2021, giai đoạn 2021 – 2025 và giai đoạn 2021 – 2030.

– Tuyên truyền kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính, kết quả hoạt động công tác cải cách hành chính hàng năm của Sở và Trung tâm; Kết quả hoạt động kiểm tra cải cách hành chính tại các phòng, trạm.

– Tuyên truyền các quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, đạo đức của VC-NLĐ trong thực hiện nhiệm vụ, gắn với kỷ luật, kỷ cương nhất là trong giải quyết các công việc liên quan đến nông dân, doanh nghiệp và hợp tác xã, Tổ hợp tác; Những quy định của Bộ quy tắc ứng xử của VC-NLĐ gắn với xây dựng văn hóa công sở, nếp sống văn minh đô thị.

– Nâng cao trách nhiệm, hiệu quả sử dụng tài sản, kinh phí từ ngân sách Nhà nước; thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch về tài chính công và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

– Tình hình triển khai các nội dung hiện đại hóa hành chính, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử. Sử dụng phần mềm hộp thư điện tử trong thực hiện nhiệm vụ; kết quả, hiệu quả việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

2. Đối với nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác

Thông qua các lớp tập huấn, hội thảo, đào tạo nghề, đăng tin, bài viết trên Trang thông tin điện tử Khuyến nông, Bản tin khuyến nông và thị trường, Tập san Khuyến nông:

– Tuyên truyền những nội dung cơ bản các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước có liên quan đến nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã và hoạt động của ngành.

– Giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác về chính sách nông nghiệp,…

B.Nhật