Trung tâm Khuyến nông: Phát động thi đua cải cách hành chính năm 2020

Với chủ đề năm 2020 “Năm cải cách hành chính thi đua thực hiện văn hóa công sở, văn hóa công vụ, nâng cao thái độ phục vụ người dân, doanh nghiệp” vừa qua, Trung tâm Khuyến nông đã ban hành Kế hoạch số 245/KH-TTKN về kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020.

Mục đích của phong trào thi đua: Tập trung thực hiện hoàn thành Kế hoạch số 77/KH-TTKN ngày 20/02/2020 của Trung tâm Khuyến nông về việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020.

Nhằm tăng cường trách nhiệm của các cá nhân và người đứng đầu trong việc triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính; Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính vào trong chương trình, kế hoạch chỉ đạo, điều hành năm 2020 của Trung tâm.

 

Nội dung thi đua:

– Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 795/KH-UBND ngày 06/3/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố phát động phong trào thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng bộ các quận, huyện và Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

– Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số số 793/KH-UBND ngày 06/3/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố phát động phong trào thi đua chào mừng các ngày Lễ lớn của đất nước hướng tới Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

– Đăng ký mô hình sáng kiến, giải pháp, cách làm hay, hiệu quả trong thực hiện cải cách hành chính.

Chỉ tiêu thi đua

– Hoàn thành 100% nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính năm 2020 của Trung tâm. Phấn đấu chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của Trung tâm đạt từ loại Tốt trở lên.

– Phấn đấu mỗi công chức, viên chức có trên 20% nhiệm vụ hoàn thành vượt tiến độ, có chất lượng và hiệu quả so kế hoạch được giao.

– Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công tác chỉ đạo điều hành của Trung tâm và các phòng, trạm trực thuộc; tiếp tục duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến nông và tạo sự hài lòng của hợp tác xã, doanh nghiệp, nông dân.

– Phấn đấu 100% các văn bản hành chính trao đổi giữa Trung tâm với Sở, ngành và giữa các phòng, trạm trực thuộc Trung tâm (trừ các văn bản, tài liệu có độ mật và những văn bản phải trao đổi giấy theo quy định) được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử. 100% công chức, viên chức sử dụng thường xuyên hệ thống thư điện tử công vụ trong công việc.

– Thực hiện tốt công tác về kiện toàn, sắp xếp tinh gọn tổ chức, bộ máy trong cơ quan; thực hiện hiệu quả tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức theo quy định.

– Tổ chức kiểm tra định kỳ và đánh giá công tác cải cách hành chính các phòng, trạm trực thuộc Trung tâm; kiểm tra thái độ ứng xử của viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý.

Tiêu chí thi đua

Đối với Tập thể: Hoàn thành tốt nhiệm vụ cải cách hành chính tại đơn vị; Có đăng ký các mô hình sáng kiến, giải pháp, cách làm hay trong thực hiện cải cách hành chính và triển khai thực hiện có hiệu quả; 100% công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt văn hóa công sở, văn hóa công vụ, nâng cao thái độ phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đối với Công chức, viên chức, người lao động: Người đứng đầu cơ quan, đơn vị thể hiện tính gương mẫu, tiên phong đi đầu trong cải cách hành chính, trong thực hiện quy chế văn hóa công sở, văn hóa công vụ; có giải pháp mang lại hiệu quả cao trong chỉ đạo, điều hành để hoàn thành tốt công tác cải cách hành chính và không để xảy ra trường hợp viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý có hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn trong thi hành công vụ; CC,VC-NLĐ có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính; quy chế văn hóa ứng xử, đạo đức công vụ; có giải pháp, sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính mang lại hiệu quả.

 

B.Nhật