Trung tâm Khuyến nông: Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 77/KH-TTKN ngày 20/02/2020 về triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020, với sự chỉ đạo, điều hành của Cấp ủy, Ban Giám đốc Trung tâm, Lãnh đạo các phòng, trạm trực thuộc, trong 6 tháng đầu năm 2020, Trung tâm Khuyến nông đã thực hiện hiệu quả Chương trình cải cách hành chính:

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai:

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và PTNT, trong các cuộc họp giao ban định kỳ, Ban Giám đốc Trung tâm đã tổ chức quán triệt, phổ biến, triển khai các văn bản của Thành phố và của Sở về cải cách hành chính đến các phòng, trạm trực thuộc.

Cải cách thể chế

Rà soát Nghị định số 83/2018/NĐ-CP và Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 12/02/2014 về ban hành các định mức kinh tế kỹ thuật mô hình khuyến nông, khuyến ngư trên địa bàn thành phố; Thông tư số 75/2019/TT-BTC quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông, Trung tâm Khuyến nông đã tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT trình Ủy ban nhân dân Thành phố về Quyết định ban hành chính sách và định mức kinh tế kỹ thuật về khuyến nông trên địa bàn thành phố; Lập hồ sơ xây dựng Nghị quyết ban hành quy định nội dung chi, mức chi các hoạt động khuyến nông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện văn bản gửi Trung tâm Khuyến nông Quốc gia kiến nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành định mức kinh tế kỹ thuật về xây dựng mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

Tiếp tục, sắp xếp tổ chức bộ máy Trung tâm đảm bảo sự tinh gọn và thực hiện chức năng, nhiệm vụ có hiệu lực, hiệu quả (theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII); Thực hiện chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức, viên chức; Thực hiện xét tuyển viên chức năm 2020 có 04 thí sinh dự tuyển được Sở công nhận.

Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CC,VC-LĐ số 07/KH-TTKN ngày 06/01/2020. Trong 6 tháng đầu năm 2020, Trung tâm đã thực hiện cử 28 lượt viên chức tham gia lớp Trung cấp lý luận Chính trị – Hành chính; bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý; Lớp đấu thầu qua mạng; Lớp bồi dưỡng ngạch kế toán viên; Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước Chương trình cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính năm 2020; Lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cán bộ đối tượng 3 năm 2020.

Thực hiện thủ tục, hồ sơ nhân sự: tuyển dụng, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, nâng lương trước hạn, nâng lương thường xuyên; giải quyết cho viên chức nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Thực hiện báo cáo đánh giá, phân loại công chức, viên chức quý 4 năm 2019, kết quả quý IV/2019 và Quý I/2020.

Cải cách tài chính công

Thực hiện báo cáo tình hình thực hiện Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Ban hành Kế hoạch tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020; Quyết định về ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020; Kế hoạch chi tiết sử dụng, quản lý các chi phí hành chính năm 2020; Quyết định ban hành quy định đánh giá, phân loại hàng quý theo hiệu quả công việc đối với hợp đồng theo Nghị định 68.

Việc công khai tài chính được thực hiện trong Hội nghị CC,VC-LĐ dự toán thu chi, kết quả xét duyệt quyết toán tài chính năm. Hàng tháng công khai thu chi, tiền lương, thu nhập CC,VC-LĐ.

Hiện đại hóa hành chính

Tiếp tục triển khai và thực hiện ứng dụng phần mềm quản lý văn bản của Sở Nông nghiệp và PTNT trong quản lý văn bản đến và đi; Tiếp tục áp dụng phần mềm kế toán IMAS 12.0.7.1 của Bộ Tài chính trong công tác tài chính kế toán của Trung tâm; Ban hành kế hoạch:  Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ tại Trung tâm năm 2020; Kế hoạch duy trì cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo mô hình khung tại Trung tâm Khuyến nông năm 2020; Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020.

B.Nhật