Tổng kết Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011 – 2020

Ngày 24/02/2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh  (NN và PTNT TP.HCM) tổ chức Hội nghị Tổng kết Chương trình cải cách hành chính (CCHC) năm 2019, giai đoạn 2011 – 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, giai đoạn 2021 – 2030. Phó Giám đốc Sở NN và PTNT Nguyễn Xuân Hoàng tham dự và chủ trì Hội nghị.

Chương trình CCHC là 1 trong 7 chương trình đột phá của Thành phố, được Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố ban hành Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND ngày 14/05/2011, Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND ngày 22/6/2012; rồi đến Quyết định số 6119/QĐ-UBND ngày 22/11/2016, Quyết định số 2421/QĐ-UBND ngày 06/6/2018 bổ sung Chương trình CCHC thành phố giai đoạn 2016 – 2020. Trên cơ sở đó, Sở NN và PTNT đã ban hành Kế hoạch thực hiện hiệu quả Chương trình CCHC giai đoạn 2011 – 2020, giai đoạn 2011 – 2015 và giai đoạn 2016 – 2020 và hàng năm tại Quyết định số 351/QĐ-SNN ngày 22 tháng 9 năm 2011, Kế hoạch số 1302/KH-SNN ngày 13 tháng 8 năm 2012 và Quyết định số 541/QĐ-SNN ngày 20 tháng 12 năm 2016. 

 Kết quả trong 10 năm qua các cấp ủy, lãnh đạo phòng ban, đơn vị; Đặc biệt vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu tại các phòng ban, đơn vị trực thuộc đã lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện hiệu quả Chương trình CCHC, góp phần tích cực vào hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của ngành. Đến nay đã rà soát, trình Hội đồng nhân dân và UBND Thành phố ban hành 40 văn bản quy phạm pháp luật là cơ chế, chính sách và còn hiệu lực, đang triển khai 24/40 văn bản quy phạm pháp luật. Rà soát, trình UBND thành phố công bố và niêm yết, công khai danh mục 132 thủ tục hành chính, trong đó có 106 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở và các chi cục trực thuộc. Bình quân hàng năm tiếp nhận và giải quyết đúng hẹn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 30.000/30.000 hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. 98% người dân, doanh nghiệp đánh giá hài lòng thông qua phiếu khảo sát tại các chi cục.

Cơ cấu tổ chức bộ máy được kiện toàn sắp xếp phù hợp với quy chế tổ chức, hoạt động và vị trí việc làm; Đội ngũ công chức, viên chức được nâng lên về nghiệp vụ, kỹ năng, cũng như phẩm chất đạo đức công vụ đáp ứng yêu cầu chức năng, nhiệm vụ chính trị. Tổ chức bộ máy của Sở được sắp xếp từ 8 phòng xuống còn 6 phòng, từ 7 chi cục xuống còn 6 chi cục, 6 đơn vị sự nghiệp thành 8 đơn vị và Văn phòng Điều phối nông thôn mới. Tổng số công chức, viên chức và người lao động toàn Sở hiện nay là 1.214 người.

Công tác triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, bình quân hàng năm phát hành 10.000 văn bản đến và 5.000 văn bản đi qua phần mềm quản lý văn bản hồ sơ công việc. Thực hiện 23/45 thủ tục hành chính có phát sinh hồ sơ thực hiện trên dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đã nâng cao ý thức trách nhiệm của công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Khi người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 các thủ tục hành chính của ngành được hưởng thụ dịch vụ thuận lợi, tiết kiệm chi phí cũng như thời gian đăng ký, làm các thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh. 38 phần mềm thực hiện tại Sở và đơn vị, trong đó có 16 phần mềm đơn vị xây dựng đảm bảo nhu cầu trao đổi công việc qua môi trường mạng và sử dụng số liệu dùng chung.

Kết quả, hàng năm được UBND thành phố công bố Chỉ số CCHC (ParIndex) của Sở đạt loại Tốt.

 Nhằm đáp ứng những yêu cầu phát triển của ngành, thực hiện đạt được 9 chỉ tiêu mà Giám đốc Sở ký cam kết tại Hội nghị tổng kết công tác CCHC năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Thành phố vào ngày 09 tháng 01 năm 2020, với chủ đề: Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Đồng thời để thực hiện đạt được các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của công tác CCHC năm 2020 và những năm tiếp theo, nhằm nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp gắn với xây dựng thí điểm mô hình chính quyền đô thị, xây dựng thành phố trở thành đô thị thông minh. Tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở NN và PTNT Nguyễn Xuân Hoàng đề nghị thủ trưởng các phòng ban, đơn vị tập trung thực hiện hiệu quả một số nội dung trọng tâm:

– Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đạt được các chỉ tiêu và giải pháp trong công tác CCHC năm 2020 và những năm tiếp theo.

– Lấy kết quả, hiệu quả trong thực hiện công tác CCHC để làm căn cứ, điều kiện bình xét thi đua, khen thưởng, xét hưởng thu nhập tăng thêm hàng quý cho công chức, viên chức theo Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội.

– Triển khai, đảm bảo thực hiện có hiệu quả các tiêu chí, tiêu chí thành phần của Chỉ số CCHC theo lĩnh vực được giao, phân công cụ thể các phòng, trạm trực thuộc, công chức, viên chức có liên quan phụ trách các tiêu chí, tiêu chí thành phần.

– Rà soát, trình Thành phố ban hành văn bản quy phạm pháp luật là cơ chế, chính sách của ngành và công bố, công khai, niêm yết danh mục các thủ tục hành chính theo đúng quy định.

– Duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và ISO điện tử đối với các thủ tục hành chính của các chi cục; ISO 9001:2015 các thủ tục nội bộ của các đơn vị liên quan.

– Đối với 6 chi cục, xây dựng tờ gấp tuyên truyền các thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của từng đơn vị; đảm bảo giải quyết 70% hồ sơ trên tổng hồ sơ của các thủ tục hành chính thực hiện trên dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và 10% hồ sơ tiếp nhận, trả kết quả qua bưu chính công ích trên tổng hồ sơ thủ tục hành chính có phát sinh hồ sơ.

– Phân công công chức, viên chức trực giờ hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (nếu có) hoặc Phòng Hành chính Tổng hợp của đơn vị để tiếp công dân theo định kỳ, giải quyết kịp thời, đúng quy định cho tổ chức, cá nhân về các phản ánh, kiến nghị thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao.  

Tại hội nghị, Sở NN và PTNT đã tuyên dương 12 tập thể và 15 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình CCHC năm 2019 và giai đoạn 2011 – 2020. Đồng thời tổ chức 14 đơn vị ký cam kết thực hiện đạt được 9 chỉ tiêu CCHC mà Giám đốc Sở ký cam kết tại Hội nghị tổng kết công tác CCHC năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của thành phố vào ngày 09/01/2020.

 

 

Đ.Kiệt