Thông báo Về tuyển dụng viên chức năm 2021 của Trung tâm Khuyến nông

Thực hiện Công văn số 652/SNN-TCCB ngày 14 tháng 4 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện tuyển dụng năm 2021;

Căn cứ kế hoạch số 180/KH-TTKN ngày 19 tháng 4 năm 2021 của Trung tâm Khuyến nông về tuyển dụng viên chức năm 2021.

Trung tâm Khuyến nông Thành phố Hồ Chí Minh thông báo việc tuyển dụng viên chức năm 2021 của Trung tâm như sau:

(Xem chi tiết thông báo 190 – tb tuyen dung vien chuc nam 2021 cua ttkn.signed) và (Phiếu đăng ký dự tuyển – phieu-dang-ky-du-tuyen-vien-chuc-moi-nhat NĐ115)