Sở Nông nghiệp và PTNT: Triển khai đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn

Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn đã góp phần tích cực trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trong cả nước. Trước những ưu điểm của công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn nói trên, Ủy ban Nhân dân  (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã ban hành Quyết định số 196/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 về Kế hoạch “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn thành phố năm 2020” và Công văn số 3110/UBND-KT ngày 17/8/2020 của UBND Thành phố về triển khai nhiệm vụ, kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2020,… Theo đó, UBND Thành phố đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) chịu trách nhiệm về tổ chức đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn (LĐNT) năm 2020, với các nội dung:

 Chú trọng đào tạo cho lao động ở các vùng nguyên liệu có liên kết sản xuất với các doanh nghiệp cũng như lao động thực hiện các chương trình tái cơ cấu ngành, chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); Thành viên hợp tác xã, trang trại tham gia liên kết sản xuất theo chuỗi ngành hàng, sản xuất công nghệ cao, áp dụng kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất; Ưu tiên tổ chức đào tạo lao động ở các vùng khó khăn, lao động hiện đang làm việc trên địa bàn TP có nhu cầu học nghề để trở về quê hương sản xuất nông nghiệp; Đào tạo theo chỉ tiêu: 70% số lao động trong các doanh nghiệp nông nghiệp, thành viên hợp tác xã, trang trại, LĐNT học các nghề nông nghiệp để phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp, 20% cho lao động tham gia sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và 10% đào tạo nông nghiệp để đảm bảo an sinh xã hội nông thôn ở địa phương; Chỉ đạo Trung tâm Khuyến nông tổ chức đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn gắn với các mô hình khuyến nông; Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách phát triển sản xuất nông nghiệp, đào tạo nghề; Các mô hình dạy nghề có hiệu quả, các gương điển hình sản xuất giỏi, nông dân đã thành công sau học nghề; Tổ chức đào tạo nghề nông nghiệp cho LĐNT gắn với các mô hình khuyến nông; Kiểm tra, đánh giá công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho LĐNT trên địa bàn Thành phố…  

Lễ Bế giảng lớp Dạy nghề nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (canh tác rau thủy canh tại Trạm Khuyến nông Quận 12)

Thực hiện theo nhiệm vụ chỉ đạo của UBND Thành phố, Sở NN và PTNT đã giao các đơn vị trực thuộc: Phòng Khoa học và Công nghệ Sở, Chi cục Phát triển nông thôn, Trường Trung cấp Kỹ thuật nông nghiệp, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục Thủy sản, Trung tâm Công nghệ sinh học, Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp cùng triển khai thực hiện các nội dung trên.

Riêng với Trung tâm Khuyến nông Thành phố, Sở NN và PTNT yêu cầu đơn vị: Tổ chức đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn gắn với các mô hình khuyến nông. Lao động sau khi học nghề có việc làm và có tay nghề đáp ứng yêu cầu thực tiễn; Tập trung đào tạo cho lao động ở các vùng nguyên liệu có liên kết sản xuất với các doanh nghiệp; Lao động thực hiện các chương trình tái cơ cấu ngành; chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); Thành viên hợp tác xã, trang trại tham gia liên kết sản xuất theo chuỗi ngành hàng, sản xuất công nghệ cao, áp dụng kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất. Ưu tiên tổ chức đào tạo lao động ở các vùng khó khăn nhằm an sinh xã hội. Lao động hiện đang làm việc trên địa bàn Thành phố có nhu cầu học nghề để trở về quê hương sản xuất nông nghiệp; Phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xây dựng, phê duyệt các chương trình, giáo trình đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng; Phối hợp với UBND các quận-huyện còn sản xuất nông nghiệp thực hiện hiệu quả kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn về lĩnh vực cây trồng, vật nuôi và thủy sản.

M.Hiếu