Kết nối tiêu thụ nông sản ngày 14 tháng 09 năm 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi tiết đính kèm phụ lục

14 9 phu luc ket noi nong san tinh thanh (1)