Kết nối tiêu thụ nông sản ngày 15 tháng 09 năm 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi tiết đính kèm phụ lục

15 9 phu luc ket noi nong san tinh thanh