Bộ Nông nghiệp và PTNT: Ban hành Thông tư Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (PTNT) vừa ban hành Thông tư số 16/2021/TT-BNNPTNT ngày 20/12/2021 về Ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Theo đó, Thông tư gồm 2 Điều. Điều 1, Ban hành các Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (sản phẩm, hàng hoá nhóm 2) thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT (đính kèm phụ lục danh mục).

Điều 2, tổ chức thực hiện, cụ thể như sau:

Thông tư số 14/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành;

Ảnh minh họa

Đối với sản phẩm, hàng hóa chưa có Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc Tiêu chuẩn quốc gia thì chưa áp dụng quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa nhóm 2 theo quy định tại Thông tư này cho đến khi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc Tiêu chuẩn quốc gia được ban hành và có hiệu lực thi hành. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc Tiêu chuẩn quốc gia phải được ban hành trong thời gian không quá 24 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Tiêu chuẩn quốc gia và văn bản dùng làm căn cứ kiểm tra được dẫn chiếu áp dụng trong Thông tư này được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới thì áp dụng theo văn bản mới đó;

Mã số HS tương ứng đối với sản phẩm, hàng hoá nhóm 2 được quy định chi tiết tại Thông tư số 11/2021/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Ban hành bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và PTNT và danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT;

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 02 năm 2022.

Phụ lục kèm Thông tư số 16/2021/TT-BNNPTNT ngày 20/12/2021 là Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT gồm các nhóm: Giống cây trồng; Thuốc thú y; Thức ăn chăn nuôi; Sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi; Thức ăn thủy sản; Sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản; Thuốc bảo vệ thực vật kỹ thuật (nguyên liệu) và thuốc bảo vệ thực vật thành phẩm; Phân bón; Muối công nghiệp; Keo dán gỗ; Máy, thiết bị dùng trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

(Đính kèm Thông tư số 16/2021/TT-BNNPTNT ngày 20/12/2021; Thông tư số 11/2021/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2021. 1611 – tt ban hanh danh muc sp hang hoa gay mat an toan)

 PT