Bộ Nông nghiệp và PTNT: Ban hành Quyết định về Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển ngành chế biến thủy sản giai đoạn 2021 – 2030

        Ngày 16/8/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1408/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển ngành chế biến thủy sản giai đoạn 2021 – 2030. Để thực hiện Đề án, ngày 27/4/2022 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 1527/QĐ-BNN-TCTS về Kế hoạch triển khai Đề án cùng các mục tiêu:

       Đảm bảo tổ chức triển khai các nhiệm vụ nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả nhằm đạt được các mục tiêu của Đề án được phê duyệt tại Quyết định số 1408/QĐ-TTg ngày 16/8/2021;

        Xác định rõ các nhiệm vụ gắn với chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và yêu cầu chủ động thực hiện, phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm theo lộ trình để đạt được mục tiêu đề ra;

         Kịp thời lồng ghép các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án vào các chương trình, kế hoạch, đề án, hoạt động có liên quan tại các đơn vị thuộc Bộ, địa phương nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Kế hoạch;

       Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ và các Bộ, ngành địa phương có liên quan, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

          Tương ứng các mục tiêu đề ra có 11 nhiệm vụ cần thực hiện:

         Kiểm soát và phát triển nguồn nguyên liệu chế biến thủy sản;

        Thu hút đầu tư, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả chế biến thủy sản;

        Đẩy mạnh chế biến sản phẩm thủy sản có giá trị gia tăng cao;

       Phát triển thị trường tiêu thụ thủy sản (bao gồm cả thị trường xuất khẩu và thị trường tiêu thụ nội địa);

      Tổ chức lại chuỗi sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế và sức cạnh tranh của sản phẩm thủy sản chế biến;

       Phát triển khoa học công nghệ;

      Hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách thu hút đầu tư, phát triển chế biến thủy sản;

      Nâng cao chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm đối với sản phẩm thủy sản chế biến;

      Phát triển hệ thống dịch vụ hậu cần và công nghiệp phụ trợ phục vụ ngành chế biến thủy sản;

      Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực phục vụ ngành chế biến thủy sản;

      Bảo vệ môi trường hướng tới phát triển bền vững ngành chế biến thủy sản.

(Nội dung chi tiết theo Quyết định số 1527/QĐ-BNN-TCTS ngày 27/4/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT – 1527-QD-TCTS-27042022, 1527-QD-TCTS-27042022-PL).

M.Hiếu