Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh: Ban hành Kế hoạch Phát triển kinh tế tập thể năm 2022

         Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định số 1888/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2022 về Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022; theo đó mục tiêu trong năm 2022 số lượng Hợp tác xã (HTX) đăng ký hoạt động là 727 đơn vị, trong đó HTX đang hoạt động là 613 đơn vị, phát triển mới khoảng 30 hợp tác xã; số lượng Liên hiệp Hợp tác xã đang hoạt động là 08 đơn vị; nâng tổng số lao động làm việc trong khu vực kinh tế tập thể đạt 21.000 lao động; tỷ lệ cán bộ quản lý, nghiệp vụ hợp tác xã qua đào tạo có trình độ đại học trở lên đạt trên 55%; trình độ trung cấp, sơ cấp đạt dưới 45%; tỷ trọng đóng góp vào GRDP Thành phố là 0,5%.

HTX Nông nghiệp sản xuất Thương mại và Dịch vụ Phước An (H. Bình Chánh, TP.HCM)

         Để đạt được mục tiêu, đối với lĩnh vực nông – lâm – ngư nghiệp cần tập trung hỗ trợ các HTX phát triển và ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp. Hỗ trợ các HTX hợp tác, liên kết với doanh nghiệp, hộ nông dân gắn với giá trị chuỗi sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Thực hiện hỗ trợ, khắc phục các khó khăn cho các HTX, tổ hợp tác (THT), hộ nông dân sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng của dịch Covid 19 như hỗ trợ HTX tổ chức hoạt động thương mại điện tử để tạo điều kiện cho HTX bước đầu thực hiện chuyển đổi số vào sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Thực hiện biện pháp giãn nợ kéo dài thời gian đáo hạn nợ vay sản xuất kinh doanh của HTX, THT nhằm giúp HTX, THT có thể ổn định và tái đầu tư sản xuất khi tình hình dịch ổn định để khuyến khích mở rộng phát triển môi hình HTX nông nghiệp hiệu quả trong thời gian tới.

       Đối với lĩnh vực công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp cần tập trung khuyến khích vận động HTX tham gia lớp bồi dưỡng lớp tập huấn nghiệp vụ, chuyên môn do các Sở, ban, ngành, Liên minh Hợp tác xã Thành phố phối hợp tổ chức.

        Đối với lĩnh vực thương mai – dịch vụ cần củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của HTX kiểu mới trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, HTX đa ngành nghề, đa lĩnh vực hoạt động như kinh doanh hàng may mặc, thiết bị điện tử, bán thuốc đông y… Phát triển các loại hình hợp tác theo hướng hiện đại, đa dạng, sáng tạo (như HTX sinh viên, HTX công nhân…) góp phần thu hút thêm thành viên trẻ. Tiếp tục triển khai các thông tin về chương trình xúc tiến thương mại, tham gia hội chợ, hội nghị triển lãm do các Sở, ban, ngành Thành phố, Liên minh Hợp tác xã Thành phố tổ chức hàng năm để HTX quảng bá sản phẩm đến người tiêu dùng, tìm kiếm đối tác ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm.

        Đối với lĩnh vực giao thông vận tải cần tiếp tục kiện toàn, củng cố và tổ chức tái cấu trúc các HTX vận tải trên địa bàn theo hướng tăng quy mô và giảm đầu mối cho các HTX nhỏ lẻ. Phát triển HTX vận tải hành khách, hỗ trợ vốn để các HTX tăng số lượng phương tiện mới đạt tiêu chuẩn ngành. Ưu tiên phát triển phương tiện mới sử dụng nhiên liêu sạch thân thiện với môi trường.

        Đối với lĩnh vực Quỹ tín dụng nhân dân cần phối hợp chặc chẽ với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu giữ ổn định tỷ lệ tối đa vốn vay ngắn hạn cho vay trung và dài hạn, tính toán hợp lý tỷ lệ dự trữ bắt buột, thực hiện nghiệp vụ thị trường mở, tái cấp vốn, chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm chi phí hoạt động để phấn đấu giảm lãi suất cho vay khoảng 0,5% – 1% trong 2 năm 2022 và 2023, nhất là đối với lĩnh vực ưu tiên. Nghiên cứu thực hiện chính sách kéo dài thời gian thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay và giữ nguyên nhóm nợ đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19 trong trường hợp cần thiết.

        Đối với lĩnh vực vệ sinh môi trường cần tổ chức hiệu quả phân loại rác tại nguồn căn cứ theo quy định về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn Thành phố theo Quyết định 09/2021/QĐ-UBND ngày 4/5/2021 của UBND Thành phố.

        Kế hoạch cũng đề ra các giải pháp như tiếp tục tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo và các chính sách phát triển kinh tế tập thể, HTX của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương. Tuyên truyền tập huấn, các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành và nâng cao năng lực nguồn nhân lực HTX. Tổ chức triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển theo quy định tại Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2012. Nâng cao hiệu quả hoạt đông khu vực kinh tế tập thể, HTX. Huy động các lực lượng xã hội, các tổ chức đoàn thể trong nước và quốc tế.

Trúc Minh