TTKN Quốc gia: Đề xuất Danh mục dự án Khuyến nông Trung ương giai đoạn 2023 – 2025

Mô hình trình diễn Khuyến nông về trồng lan Dendrobium tại huyện Hóc Môn, TP.HCM

      Nhằm đẩy mạnh hoạt động Khuyến nông đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu Ngành theo hướng hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, theo các chính sách mới về Khuyến nông (như Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về Khuyến nông và Quy chế quản lý chương trình, dự án khuyến nông trung ương và nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên ban hành kèm theo Quyết định số 2166/QĐ- BNN-TCCB ngày 12/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), ngày 28/3/2022 Trung tâm Khuyến nông Quốc gia ban hành Công văn số 123/KN-KHTC về việc hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đề xuất Danh mục dự án Khuyến nông trung ương giai đoạn 2023 -2025. Nội dung đề xuất Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đề ra các định hướng, trọng tâm ưu tiênnhư:

     Thứ nhất, sản xuất nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữucơ, theo tiêu chuẩn VietGAP/VietGAHP, đảm bảo an toàn thực phẩm và bảo vệmôi trường gắn với chuyển đổi số, kinh tế thị trường.

     Thứ hai, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mùa vụ nhằm phát huy lợi thế vùngmiền, địa phương; nâng cao hiệu quả sản xuất và thích ứng biến đổi khí hậu.

      Thứ ba, ứng dụng công nghệ, kỹ thuật tiên tiến, cơ giới hoá sản xuất, khai thác,bảo quản, chế biến nhằm giảm chi phí đầu vào và tối ưu hoá lợi nhuận kinh tế.

    Thứ tư, liên kết tổ chức sản xuất theo chuỗi, kinh tế hợp tác nhằm xây dựng vùngnguyên liệu, xây dựng các vùng sản xuất có mã số vùng trồng; sản phẩm có truyxuất nguồn gốc, cấp chứng nhận chất lượng theo tiêu chuẩn quy định tạo vùngnguyên liệu phục vụ chế biến, xuất khẩu và tiêu dùng trong nước các sản phẩm chủlực của ngành nhằm nâng cao giá trị và hiệu quả kinh tế.

    Thứ năm, phát triển sản phẩm OCOP có khả năng mở rộng thị trường trong nước vàxuất khẩu.

     Thứ sáu, phát triển kinh tế rừng, liên kết tổ chức sản xuất rừng gỗ lớn theo tiêuchuẩn FSC và lâm sản ngoài gỗ, nâng cao hiệu quả kinh tế.

   Thứ bảy, khắc phục và ứng phó với biến đổi khí hậu, khôi phục sản xuất sau dịchbệnh.

     Căn cứ theo các định hướng và nội dung hoạt động, các đơn vị trực thuộctham gia hoạt động khuyến nông sẽ tiếp tục đề xuất Danh mục dự án khuyến nông giai đoạn 2023 – 2025 phù hợp với từng địa phương, nhằm góp phần phát triển hệ thống Khuyến nông trong thời đại mới hiện nay.

    (Chi tiết theo Công văn số 123/KN-KHTC ngày 28/3/2022 của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cv123_dang_ky_danh_muc_2023_2025).

M.H