Trung tâm Khuyến nông TP.HCM: Tổ chức hoạt động hưởng ứng “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022

        Nhằm nâng cao, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an cách mạng, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Ðồng thời tiếp tục đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ), kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở mọi nơi, mọi lúc và trong mọi tình huống; kịp thời biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để khích lệ động viên phong trào,… ngày 13/6/2005, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 521/2005/QÐ-TTg, lấy ngày 19/8 hằng năm, ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân cũng là “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

        Thực hiện Công văn số 1320/CATP-PV05 ngày 04/4/2022 của Công an Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức “Ngày hội toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022. Trung tâm Khuyến nông Thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện các hoạt động hưởng ứng “Ngày hội toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc” với nội dung triển khai hiệu quả chương trình, kế hoạch xây dựng Phong trào TDBVANTQ tại Trung tâm theo tinh thần Kết luận số 44-KL-TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về việc “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, thông qua các hoạt động:

        Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến đảng viên, viên chức – người lao động (VC-NLĐ) về giáo dục lòng yêu nước, truyền thống vẻ vang của dân tộc, vai trò lãnh đạo của Đảng; thành tựu của đất nước; vai trò, sức mạnh to lớn của nhân dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; xác định rõ vị trí, vai trò của đảng viên, VC-NLĐ trong chủ động phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự tại cơ quan. Thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Văn bản chỉ đạo của Thành phố về công tác xây dựng Phong trào TDBVANTQ; thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể. Tổ chức giáo dục truyền thống, về nguồn nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của đảng viên, VC-NLĐ trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

      Thời gian thực hiện thường xuyên từ ngày ban hành kế hoạch và tập trung từ ngày 01/8/2022 – 19/8/2022, với yêu cầu đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát dịch bệnh Covid-19 của Chính phủ, Thành phố và an toàn, sức khỏe cho người lao động, cộng đồng.

         Về hình thức tuyên truyền chương trình, kế hoạch công tác xây dựng Phong trào TDBVANTQ trên trang Thông tin điện tử Khuyến nông; phần mềm quản lý văn bản, hộp thư công vụ; lồng ghép trong các cuộc họp Chi bộ, Công đoàn, Chi đoàn, giao ban Trung tâm; treo băng rôn tuyên truyền tại Văn phòng Trung tâm với nội dung “Tham gia phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc là trách nhiệm và quyền lợi của toàn dân”; thực hiện công tác bảo vệ an toàn tại công sở, không xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự, nhất là vào các đợt cao điểm, các ngày Lễ kỷ niệm trong năm. Thực hiện tốt công tác bảo vệ, phòng chống tội phạm, phòng chống cháy nổ tại Văn phòng Trung tâm và các Trạm trực thuộc,…

(Đính kèm Kế hoạch số 314/KH-TTKN ngày 06/5/2022 về tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày hội toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại Trung tâm Khuyến nông năm 2022- 314 – kh to chuc cac hđ ngay hoi toan dan bvat to quoc.signed 314 – kh to chuc cac hđ ngay hoi toan dan bvat to quoc.signed)

M.H