Trung tâm Khuyến nông Thành phố Hồ Chí Minh: Triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 85/KH-SNN ngày 14/01/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021. Nhằm thực hiện hiệu quả Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn 2021 – 2025; Chương trình Cải cách hành chính, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) năm 2021; Tăng cường trách nhiệm của các cá nhân và người đứng đầu trong việc triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính; Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính vào trong chương trình, kế hoạch chỉ đạo, điều hành năm 2021 của Trung tâm.

Trung tâm Khuyến nông triển khai một số nội dung thực hiện chương trình cải cách hành chính năm 2021 với một số nội dung:

Chỉ tiêu cụ thể:

Kiểm tra định kỳ về cải cách hành chính gắn thực hiện nhiệm vụ: đạt 100% các phòng, trạm trực thuộc; Tỷ lệ người dân, doanh nghiệp đánh giá hài lòng đối với hoạt động Khuyến nông: đạt từ 90% trở lên (Chỉ tiêu thực hiện khi các hoạt động Khuyến nông được triển khai năm 2021: Tập huấn, hội thảo, tham quan, xây dựng mô hình trình diễn,…); 100% văn bản, tài liệu giải quyết công việc trao đổi giữa các phòng, trạm được thực hiện trên phần mềm quản lý văn bản hồ sơ công việc, hộp thư điện tử (trừ những văn bản mật); 100% viên chức lãnh đạo, quản lý sử dụng thường xuyên hệ thống thư điện tử công vụ trong công việc; 100% các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp được ghi nhận, xử lý và phản hồi đầy đủ; Thường xuyên cập nhật thông tin về cải cách hành chính, cải cách thể chế tại chuyên mục cải cách hành chính trên Trang thông tin điện tử của Trung tâm Khuyến nông.           

Các giải pháp về thực hiện nhiệm vụ của công tác cải cách hành chính

– Cải cách thể chế: Tiếp tục theo dõi các văn bản để tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt định mức kinh tế kỹ thuật về khuyến nông, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân về quy định nội dung chi, mức chi các hoạt động khuyến nông trên địa bàn Thành phố; Thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về khuyến nông kiến nghị các cấp có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi hoặc bãi bỏ những nội dung chồng chéo, trái quy định cho phù hợp với tình hình thực tế.

– Cải cách tổ chức bộ máy: Rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy của các đơn vị trực thuộc phù hợp với đặc điểm của Thành phố và theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đảm bảo số lượng cấp phó tại các phòng, trạm theo quy định; đảm bảo sử dụng, bố trí viên chức theo đúng yêu cầu vị trí việc làm và quy định pháp luật; Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ phân cấp quản lý Nhà nước của ngành về thực hiện các chính sách, chương trình, đề án hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

– Cải cách chế độ công vụ: Xây dựng kế hoạch và cử viên chức tham gia các lớp đào tạo của Thành phố; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho viên chức theo vị trí việc làm đã được phê duyệt; thực hiện hiệu quả chương trình đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Tăng cường kiểm tra đột xuất, định kỳ việc thực hiện quy tắc ứng xử, văn hóa công sở và thực hiện nhiệm vụ tại các phòng, trạm trực thuộc.

– Cải cách tài chính công: Tiếp tục thực hiện cơ chế tài chính theo quy định của Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về việc quy định cơ chế tực chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác; Thực hiện tốt chế độ chính sách về tiền lương, tiền thưởng,…đối với VC-LĐ của Chính phủ và Thành phố; Thực hiện tiết kiệm triệt để, chống lãng phí trong sử dụng nguồn vốn ngân sách theo quy định Chính phủ và Ủy ban nhân dân Thành phố trong kế hoạch chỉ đạo, điều hành thu chi ngân sách, đảm bảo các chính sách thu nhập cho VC-LĐ; nâng cao trách nhiệm, hiệu quả sử dụng kinh phí, tài sản nhà nước; thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch về tài chính công.

– Hiện đại hóa hành chính, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử: Tiếp tục thực hiện các hạng mục ứng dụng công nghệ thông tin thuộc Đề án xây dựng Thành phố thành đô thị thông minh và Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành hoạt động của Trung tâm; nhất là trong phục vụ người dân, doanh nghiệp và mở rộng việc sử dụng trên nền tảng điện thoại thông minh; Triển khai có hiệu quả việc trao đổi các văn bản, tài liệu của Trung tâm thông qua việc sử dụng phần mềm quản lý văn bản, mạng nội bộ giữa các phòng, trạm trực thuộc; Tiếp tục sử dụng hộp thư điện tử, chữ ký số trong hoạt động của Trung tâm.

Tiếp tục thực hiện công tác áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

– Khảo sát, đánh giá sự hài lòng: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tinh thần trách nhiệm, thái độ giao tiếp, ứng xử của VC-LĐ trong quá trình khảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với hoạt động khuyến nông thông qua các lớp tập huấn, đào tạo nghề, hội thảo, tham quan,…

– Công tác truyền thông: Phổ biến quán triệt quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2021 – 2030; giai đoạn 2021-2025 và năm 2021 của Thành phố, của Sở Nông nghiệp và PTNT;  Đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Trung tâm các tài liệu tuyên truyền về CCHC do cấp trên phát hành; Kết hợp các lớp tập huấn, đào tạo nghề, hội thảo, … các Trạm Khuyến nông trực thuộc tổ chức tuyên truyền các chủ trương, cơ chế, chính sách về hoạt động khuyến nông đến với người dân, doanh nghiệp.

B.Nhật