TPHCM: Ban hành Quyết định định mức kinh tế kỹ thuật về khuyến nông

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 83/2018/NĐ-CP của Chính phủ về khuyến nông, và Thông tư số 75/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về Quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện hoạt động Khuyến nông. Ngày 26/01/2021, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND về định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trên địa bàn Thành phố. Quyết định đưa ra 04 nhóm định mức chính, gồm:

Thứ nhất, Định mức mô hình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP), sản xuất hữu cơ, có 06 mô hình:

 1. Mô hình trồng rau ăn lá theo quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP);
 2. Mô hình trồng rau ăn quả theo quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP);
 3. Mô hình trồng, thâm canh xoài theo quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP);
 4. Mô hình trồng, thâm canh bưởi theo quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP);
 5. Mô hình trồng rau ăn lá hữu cơ;
 6. Mô hình trồng rau ăn quả hữu cơ;

Mô hình trình diễn khuyến nông “Trồng hoa lan Mokara” tại huyện Bình Chánh, TP.HCM

Thứ hai, Định mức mô hình ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, có 07
mô hình:

 1. Mô hình trồng rau ăn quả ứng dụng công nghệ cao;
 2. Mô hình trồng cà chua ứng dụng công nghệ cao;
 3. Mô hình trồng rau ăn lá ứng dụng công nghệ cao;
 4. Mô hình trồng hoa ứng dụng công nghệ cao;
 5. Mô hình trồng lan ứng dụng công nghệ cao;
 6. Mô hình chăn nuôi bò sữa công nghê cao;
 7. Mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh ứng dụng công nghệ cao;

Thứ ba, Định mức mô hình sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, dịch hại, bảo vệ môi trường, 01 mô hình: Mô hình chăn nuôi heo thịt trên nền đệm lót sinh học.

Thứ tư, Định mức mô hình theo nhu cầu sản xuất, thị trường và định hướng phát triển của ngành, TP.HCM, có 20 mô hình:

 1. Mô hình trồng lan Dendrobium, Rhynchotylis (Ngọc điểm), Phalaenopsic (Hồ điệp) và lan đa thân khác;
 2. Mô hình trồng lan Mokara và lan đơn thân khác;
 3. Mô hình trồng mai;
 4. Mô hình trồng hoa, cây kiểng;
 5. Mô hình trồng cỏ làm thức ăn chăn nuôi;
 6. Mô hình trồng bắp làm thức ăn chăn nuôi;
 7. Mô hình cơ giới hóa trong cây trồng;
 8. Mô hình cơ giới hóa trong chăn nuôi bò sữa;
 9. Mô hình chăn nuôi bò sinh sản hướng thịt;
 10. Mô hình chăn nuôi bò thịt lai giống ngoại;
 11. Mô hình áp dụng khẩu phần TMR trong chăn nuôi bò sữa;
 12. Mô hình nuôi cua thương phẩm hai giai đoạn;
 13. Mô hình nuôi ốc hương thương phẩm;
 14. Mô hình sinh sản giống nghêu;
 15. Mô hình nuôi cá dứa thương phẩm;
 16. Mô hình nuôi cá chình thương phẩm;
 17. Mô hình nuôi cá thát lát thương phẩm;
 18. Mô hình nuôi lươn;
 19. Mô hình nuôi cá cảnh trong bể;
 20. Mô hình nuôi cá cảnh trong ao.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 05/02/2021 và thay thế định mức kinh tế kỹ thuật về khuyến nông trên địa bàn TP.HCM ban hành kèm theo Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 12/02/2014 của Ủy ban nhân dân TP.HCM.

(Nội dung Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND theo file đính kèm 03-2021-QD-UBND Ban hanh dinh muc kinh te ky thuat ve khuyen nong tren dia ban TPHCM-1).

M.Hiếu