TP.HCM: Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động theo Nghị Quyết 24-NQ/TW về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

Qua triển khai thực hiện Nghị Quyết 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Hội nghị lần thứ VII Ban Chấp hành Trung ương Khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH), tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường (BVMT), kết quả đến nay Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đạt được nhiều kết quả tích cực như: Nhận thức và năng lực phòng, chống thiên tai, ứng phó với BĐKH được nâng lên; tài nguyên thiên nhiên được quản lý chặt chẽ hơn, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả hơn; công tác BVMT được chú trọng, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đã hạn chế được mức độ gia tăng ô nhiễm,…

Tuy nhiên vẫn có một số chỉ tiêu đặt ra chưa đạt được như: Chỉ tiêu đảm bảo 55% tổng lượng nước thải sinh hoạt đô thị được thu gom và xử lý đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường, hiện tại tổng lượng nước thải đô thị trên địa bàn Thành phố được thu gom, xử lý tập trung trước khi thải ra môi trường chỉ đạt tỷ lệ 12,9%; chỉ tiêu giảm thiểu 90% mức độ ô nhiễm nguồn nước mặt khu vực nội thành so với mức năm 2011, đảm bảo nguồn nước mặt khu vực ngoại thành đạt quy chuẩn môi trường chưa đạt, tỷ lệ giảm tải lượng chất ô nhiễm vượt chất thải vào nguồn nước mặt chỉ đạt khoảng 15,3%; tỷ lệ tái sử dụng, tái chế, tái sinh năng lượng, hiện chỉ đạt 31% chất thải rắn sinh hoạt được tái sử dụng, tái sinh năng lượng, tái chế,…

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu chưa đạt, ngày 27/5/2022 Thành ủy TP.HCM đã ban hành Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT theo Kết luận số 56/KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị.

Theo đó, Thành phố đề ra các nhiệm vụ và giải pháp chung cần thực hiện, gồm: Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm về chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT; tập trung hoàn thiện chính sách pháp luật, kiện toàn hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về ứng phó với BĐKH, quản lý tài nguyên và BVMT; nâng cao năng lực và hiệu quả thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, tăng cường giám sát thực thi pháp luật trong ứng phó với BĐKH, quản lý tài nguyên và BVMT; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ trong ứng phó với BĐKH, quản lý tài nguyên và BVMT; đổi mới cơ chế tài chính, tăng chi ngân sách và đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư cho ứng phó với BĐKH, quản lý tài nguyên và BVMT; chủ động hợp tác, hội nhập quốc tế về ứng phó với BĐKH, quản lý tài nguyên và BVMT.

Trong đó, nhiệm vụ ứng phó với BĐKH sẽ tiếp tục nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo, chủ động phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với BĐKH; triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống, hạn chế tác động của triều cường, ngập lụt, xâm nhập mặn; giảm phát thải khí nhà kính, tăng cường khả năng hấp thị khí nhà kính của các hệ sinh thái. Về quản lý tài nguyên sẽ quản lý tài nguyên đất đai, nước, khoáng sản, tài nguyên biển, tài nguyên về năng lượng mới năng lượng tái tạo và vật liệu mới. Về BVMT sẽ chủ động phòng ngừa và kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm, tác động xấu đến môi trường; khắc phục ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường và điều kiện sống của Nhân dân; bảo vệ và phát triển rừng, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.HCM là đơn vị có nhiệm vụ hoàn thiện bản đồ cảnh báo ngập và hành lang thoát lũ khẩn cấp, công bố đến từng Sở, ngành, chính quyền địa phương và Nhân dân nhằm thông tin đến việc quyết định chọn lựa khu vực đầu tư các công trình, khu dân cư, sản xuất của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý hành lang an toàn cho các sông, kênh, rạch, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư thích ứng với BĐKH.

(Đính kèm Chương trình hành động số 16-CTrHĐ/TU ngày 27/5/2022 của Thành ủy TP.HCM- 706 – chuong trinh hanh dong cua thanh uy)

M.H