TP.HCM: Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững giai đoạn 2021 – 2025

         Xác định công tác an toàn thực phẩm là nhiệm vụ lâu dài, thường xuyên, liên tục của cả hệ thống chính trị và các cấp, các ngành; trong đó nông dân giữ vai trò đặc biệt quan trọng, quyết định về sản xuất nông sản hàng hóa có chất lượng, an toàn, có sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và xuất khẩu. Đồng thời, nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn,… Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) triển khai thực hiện Nghị quyết Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VII) về “Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững giai đoạn 2021 – 2025”.

Mô hình trồng rau CNC tại TP.HCM

          Mục tiêu nhằm nâng cao ý thức đạo đức, trách nhiệm tuân thủ pháp luật về sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn của các hợp tác xã nông nghiệp, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, các tổ hợp tác và hội viên nông dân trực tiếp sản xuất nông nghiệp (trong đó tập trung các cơ sở nhỏ lẻ, hộ cá thể) để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng trong nước và các tiêu chuẩn xuất khẩu. Theo đó, phấn đấu đến năm 2025 sẽ có: 100% cơ sở sản xuất ban đầu, sơ chế, kinh doanh nhỏ lẻ nông lâm thủy sản ký cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn; xây dựng và nhân rộng mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, sản phẩm đặc thù OCOP; áp dụng quy trình quản lý chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm trong phát triển chuỗi giá trị nông sản thực phẩm; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, khoa học công nghệ tiên tiến trong hướng dẫn, hỗ trợ hội viên, nông dân liên kết sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn; các cấp Hội Nông dân Thành phố trực tiếp và phối hợp xây dựng, duy trì được ít nhất 1.000 cửa hàng giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn.

         Để đạt mục tiêu đề ra, Hội Nông dân TP.HCM đưa ra các nhiệm vụ và giải pháp tương ứng, trong đó tập trung: Thứ nhất, là công tác tuyên truyền; thứ hai, là phát huy vai trò chủ thể của hội viên nông dân trong sản xuất nông sản thực phẩm an toàn; thứ ba, hỗ trợ hội viên nông dân kết nối các cơ sở sản xuất nông sản thực phẩm an toàn, xây dựng thương hiệu sản phẩm, chỉ dẫn địa lý, quảng bá sản phẩm; thứ tư, xây dựng và nhân rộng chuỗi các cửa hàng nông sản thực phẩm an toàn; thứ năm, tăng cường hợp tác, huy động nguồn lực để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác an toàn thực phẩm; thứ sáu, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn.

(Đính kèm Kế hoạch 61-KH/HNDT ngày 05/4/2022 của BCH Hội Nông dân TP.HCM – 825 – kh trien khai nq cua cua Btv tw Hoi Nd VN)

M.H