Thành phố Hồ Chí Minh: Tổ chức lớp bồi dưỡng cải cách hành chính năm 2019

Nhằm mục tiêu trang bị và cập nhật  những kiến thức, kỹ năng cần thiết về cải cách hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác cải cách hành chính tạị thành phố Hồ Chí Minh, đáp ứng nhu cầu tham mưu, hướng dẫn triển khai, theo dõi công tác cải cách hành chính tại các địa phương, Sở Nội vụ thành phố phối hợp với Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lớp tập huấn cải cách hành chính năm 2019.
Tại buổi Lễ khai giảng, Ông Nguyễn Thanh Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Công đã thông qua Quyết định và Kế hoạch tổ chức lớp tập huấn, trong 03 ngày, các học viên được bồi dưỡng kiến thức với các chuyên đề: Tổng quan về cải cách hành chính; Nội dung, nhiệm vụ chủ yếu của công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 – 2020; Xây dựng, tổ chức triển khai kế hoạch cải cách hành chính tại các Sở, Ban ngành; Kỹ năng phối hợp trong triển khai công tác cải cách hành chính tại các Sở, Ban ngành; Kỹ năng giao tiếp hiệu quả trong triển khai công tác cải cách hành chính với các kỹ năng nghe, nói và thuyết trình; Nghiệp vụ theo dõi, đánh giá, phát hiện và giải quyết vấn đề trong triển khai công tác cải cách hành chính tại các Sở, Ban ngành (Chỉ số cải cách hành chính – PAR INDEX; Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với cơ quan hành chính nhà nước – SIPAS; Nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính; Kỹ năng điều tra xã hội học thu thập, xử lý thông tin phục vụ công tác cải cách hành chính thông qua kỹ năng điều tra, khảo sát; Ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính.
Với chủ đề năm 2019 của thành phố Hồ Chí Minh là “Năm đột phá về cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội”, do đó, việc bồi dưỡng kiến thức về cải cách hành chính sẽ góp phần cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính áp dụng thực tế trong quá trình công tác được hiệu quả hơn.

B.Nhật