Quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 14/2021/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi.

      Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính về chăn nuôi.

     Các hành vi vi phạm hành chính khác về chăn nuôi không được quy định tại Nghị định này thì áp dụng quy định tại các Nghị định khác của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước có liên quan để xử phạt.

     Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi là 01 năm, trừ trường hợp vi phạm hành chính về sản xuất, mua bán, nhập khẩu, xuất khẩu giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi, sản phẩm chăn nuôi, vật nuôi sống làm thực phẩm thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 02 năm.

     Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính về chăn nuôi, tổ chức, cá nhân phải chịu hình thức xử phạt chính là phạt tiền. Cùng với đó, căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính còn bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung.

Ảnh minh họa nguồn internet

     Biện pháp khắc phục hậu quả quy định được áp dụng bao gồm: buộc thu hồi giống vật nuôi, sản phẩm giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi; buộc tái chế sản phẩm thức ăn chăn nuôi, sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi; buộc chuyển đổi mục đích sử dụng sản phẩm thức ăn chăn nuôi, giống vật nuôi, sản phẩm giống vật nuôi, sản phẩm chăn nuôi, sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi; buộc tái xuất sản phẩm thức ăn chăn nuôi, giống vật nuôi, sản phẩm giống vật nuôi, sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi, sản phẩm chăn nuôi, vật nuôi sống làm thực phẩm; buộc tiêu hủy chất cấm, nguyên liệu không có trong Danh mục nguyên liệu được phép sử dụng làm thức ăn chăn nuôi, sản phẩm thức ăn chăn nuôi, giống vật nuôi, động vật, sản phẩm giống vật nuôi, sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi, sản phẩm chăn nuôi; buộc hủy bỏ kết quả khảo nghiệm thức ăn chăn nuôi, sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi; hủy bỏ kết quả khảo nghiệm, kiểm định dòng, giống vật nuôi; buộc sửa đổi thông tin đối với lô sản phẩm thức ăn chăn nuôi, sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi trên nhãn sản phẩm hoặc tài liệu kỹ thuật kèm theo; hủy bỏ thông tin sản phẩm thức ăn chăn nuôi đã công bố trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và báo cáo kết quả khắc phục hậu quả vi phạm theo quy định; buộc cải chính thông tin sản phẩm thức ăn chăn nuôi trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; buộc sử dụng vật nuôi đúng mục đích nhập khẩu; buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính; buộc thả chim yến về môi trường tự nhiên; buộc thực hiện biện pháp giảm tiếng ồn theo quy định; buộc di dời vật nuôi, trang trại chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi theo quy định; buộc xử lý nhiệt đối với động vật vi phạm theo quy định; buộc giảm quy mô chăn nuôi cho phù hợp với khoảng cách theo quy định.

     Nội dung hành vi vi phạm hành chính về chăn nuôi buộc xử phạt và có biện pháp khắc phục hậu quả bao gồm:

     – Vi phạm quy định về giống vật nuôi: Vi phạm quy định về thu thập, bảo tồn, khai thác và phát triển nguồn gien giống vật nuôi; vi phạm quy định về điều kiện sản xuất, mua bán tinh, phôi, trứng giống, ấu trùng; vi phạm quy định về chất lượng giống vật nuôi trong sản xuất, mua bán; vi phạm quy định về khảo nghiệm, kiểm định dòng, giống vật nuôi; vi phạm quy định về chứng chỉ, giấy phép trong quản lý giống vật nuôi.

     – Vi phạm quy định về thức ăn chăn nuôi: Vi phạm quy định về điều kiện cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi; vi phạm quy định về công bố thông tin sản phẩm và nghĩa vụ của cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi; vi phạm quy định về chất lượng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi; vi phạm quy định về điều kiện cơ sở mua bán, nhập khẩu thức ăn chăn nuôi; vi phạm quy định về chất lượng trong mua bán thức ăn chăn nuôi; vi phạm quy định về chất lượng trong nhập khẩu thức ăn chăn nuôi; vi phạm quy định về mua bán, nhập khẩu thức ăn chăn nuôi hết hạn sử dụng, sử dung nguyên liệu hết hạn sử dụng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi; vi phạm quy định về khảo nghiệm thức ăn chăn nuôi; vi phạm quy định về sản xuất, mua bán, nhập khẩu thức ăn chăn nuôi có chứa kháng sinh; vi phạm quy định về sử dụng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi;

     – Vi phạm quy định về điều kiện chăn nuôi: Vi phạm quy định về điều kiện chăn nuôi nông hộ; vi phạm quy định về điều kiện chăn nuôi trang trại quy mô vừa, quy mô nhỏ; vi phạm quy định về điều kiện chăn nuôi trang trại quy mô lớn; vi phạm quy định về hoạt động nuôi chim yến; vi phạm quy định về sử dụng chất cấm, thức ăn chăn nuôi chứa kháng sinh trong chăn nuôi; vi phạm quy định về haọt động chăn nuôi, đối xử nhân đạo với vật nuôi, kiểm soát giết mổ động vật trên cạn; vi phạm quy định về xử lý chất thải chăn nuôi trang trại; vi phạm quy định về xử lý chất thải chăn nuôi nông hộ; vi phạm quy định về mua bán nhập khẩu sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi; vi phạm quy định đối với cơ sở sản xuất sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi; vi phạm quy định về khảo nghiệm sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi; vi phạm quy định về nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi, vật nuôi sống làm thực phẩm.

     Nghị định có hiệu lực từ 20/4/2021.

     Nội dung nghị định tham khảo tại 3.3.2021-Nghi-dinh-14-ve-xu-phat-hanh-chinh-chan-nuoi

                                                                                                         TN