Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.HCM: Triển khai Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ năm 2022

      Nhằm nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thành phố về sản xuất nông nghiệp hữu cơ; đánh giá, đề xuất một số chế phẩm phục vụ sản xuất hữu cơ. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch triển khai Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ năm 2022 với những nội dung sau:

Ảnh minh họa: Mô hình sản xuất rau hữu cơ

      Thứ nhất, về công tác đào tạo, tập huấn, tuyên truyền: Cử nhân sự tham gia các lớp tập huấn, đào tạo về nông nghiệp hữu cơ do các Viện, trường tổ chức. Phối hợp tổ chức 10 lớp tập huấn, phổ biến các quy định về điều kiện sản xuất nông nghiệp hữu cơ và các chính sách khuyến khích phát triển sản xuất hữu cơ. Tổ chức 01 chuyến tham quan, 05 hội nghị lồng ghép tuyên truyền các chính sách khuyến khích đầu tư phát triển nông nghiệp hữu cơ, 02 buổi báo cáo chuyên đề về nông nghiệp hữu cơ. Thực hiện 01 kỳ chương trình truyền hình về nông nghiệp hữu cơ. Ngoài ra, thường xuyên đăng tải các thông tin về tình hình sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm hữu cơ trên các trang thông tin điện tử của các đơn vị.

      Thứ hai, tổ chức đánh giá điều kiện sản xuất nông nghiệp hữu cơ, xác định các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ phù hợp với điều kiện của Thành phố.

      Thức ba, tổ chức nghiên cứu, ứng dụng công nghệ trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ như nghiên cứu phát triển và ứng dụng các chế phẩm sinh học, phân hữu cơ sinh học tác nhân phòng trừ sinh học nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; thay thế kháng sinh trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; các chế phẩm sinh học xử lý môi trường nông nghiệp; nghiên cứu chọn tạo các giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng, đặc biệt kháng sâu bệnh, phù hợp với sản xuất hữu cơ; nghiên cứu, phát triển và ứng dụng con giống, vật tư đầu vào hữu cơ trong nuôi trồng thủy sản.

      Thứ tư, xây dựng và phát triển mô hình sản xuất hữu cơ như mô hình sử dụng phân bón hữu cơ và thuốc bảo vệ thực vật sinh học đối với vườn cây ăn trái, mô hình canh tác rau cải, cải bó xôi hữu cơ phù hợp với điều kiện của Thành phố.

      Thứ năm, đề xuất các chính sách phát triển nông nghiệp hữu cơ.

     Thứ 6, công tác xúc tiến thương mại: Hỗ trợ xây dựng logo, nhãn hiệu cho đơn vị sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp hữu cơ; hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tham gia các hội chợ, triển lãm, chợ phiên nông sản an toàn nhằm giới thiệu, quảng bá sản phẩm hữu cơ, kết nối thị trường tiêu thụ trên địa bàn Thành phố và các tỉnh, thành trong cả nước.

(Đính kèm Kế hoạch số 855/KH-SNN ngày 19/4/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Trúc Minh