Ngành nông nghiệp TP.HCM đặt mục tiêu phát triển kinh tế tập thể năm 2022

          Phát triển kinh tế tập thể đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc cơ cấu lại sản xuất, thúc đẩy sản xuất hàng hóa phát triển, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, tiến tới hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới các địa phương. Với mục đích đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã đặt ra các mục tiêu cụ thể thực hiện kinh tế tập thể năm 2022 như:

Hình minh họa

          Duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động các Hợp tác xã (HTX) đang hoạt động có hiệu quả, giữ vững xếp loại hoạt động tốt, phấn đấu hàng năm củng cố và nâng chất các HTX hoạt động trung bình, yếu sang hoạt động tốt, khá; giải thể các HTX đã ngưng hoạt động;

         Hỗ trợ, khuyến khích các HTX phát triển và ứng dụng công nghệ cao (CNC) (ưu tiên ứng dụng công nghệ tin học (4.0), công nghệ thông tin truyền thông (ICT), công nghệ sinh học, công nghệ tự động và bán tự động hóa, công nghệ sản xuất vật tư nông nghiệp);

          Khuyến khích xây dựng các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp phù hợp với chương trình cây, con giống trọng điểm của Thành phố theo hình thức liên kết doanh nghiệp, công ty, siêu thị từ đầu vào đến đầu ra; tập trung phát triển các tổ hợp tác (THT) gắn với sản phẩm nông nghiệp chủ lực của Thành phố; khuyến khích THT hoạt động có hiệu quả chuyển thành HTX; hỗ trợ các HTX, THT, liên kết với doanh nghiệp, hộ nông dân gắn với chuỗi giá trị sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ; hỗ trợ, khuyến khích hộ nông dân tham gia liên kết với nhau thành lập HTX và góp vốn vào HTX; đồng thời hướng dẫn kỹ thuật, quy trình sản xuất đạt tiêu chuẩn với các sản phẩm đầu vào (giống, vật tư, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, chăm sóc thú y, thức ăn chăn nuôi, thủy sản,..), nắm bắt nhu cầu doanh nghiệp nhằm hỗ trợ HTX cung ứng số lượng, chủng loại, chất lượng sản phẩm theo yêu cầu;

           Hỗ trợ, nâng cao hiệu quả hoạt động các tổ chức kinh tế tập thể, HTX, chú trọng đầu tư kết cấu hạ tầng, ứng dụng công nghệ cao gắn với chuỗi giá trị và chế biến sản phẩm (ưu tiên sản phẩm chủ lực hoặc sản phẩm OCOP); hỗ trợ hướng dẫn giải quyết khó khăn cho các HTX, THT, hộ nông dân sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng dịch Covid-19 nhằm giúp HTX, THT có thể ổn định, tái đầu tư sản xuất và tổ chức khen thưởng kịp thời cho các HTX hoạt động có hiệu quả, mô hình giải pháp tốt hỗ trợ phát triển HTX của các các tổ chức, cá nhân.

          Từ các mục đích đặt ra, Sở Nông nghiệp và PTNT Thành phố đưa ra các giải pháp: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về kinh tế tập thể, HTX; hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển HTX nông nghiệp; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về HTX nông nghiệp; hỗ trợ xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm và hỗ trợ ứng dụng, đổi mới nâng cao trình độ công nghệ.

       Trong đó, Trung tâm Khuyến nông Thành phố sẽ chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện giải pháp hỗ trợ ứng dụng, đổi mới nâng cao trình độ công nghệ: Hỗ trợ chuyển giao mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp cho HTX, thành viên HTX để tái cơ cấu, phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng, góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới; ưu tiên lựa chọn các HTX, thành viên HTX tham gia tiếp nhận chuyển giao khoa học kỹ thuật, giống, vật tư,… phục vụ sản xuất, thu hoạch, bảo quản, chế biến nông sản thuộc các chương trình phát triển nông nghiệp trọng điểm.

         Đồng thời, tăng cường các hoạt động thông tin tuyên truyền về cơ chế chính sách khuyến nông với các chủ trương, chính sách của ngành như: Sản xuất có trách nhiệm, an toàn thực phẩm, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp CNC, giới thiệu các mô hình theo chuỗi giá trị sản phẩm thông qua nhiều hình thức như: Tập huấn, tham quan, hội thảo, phát hành tài liệu kỹ thuật, các chuyên mục phát thanh kết hợp với truyền thông số (Trang thông tin điện tử khuyến nông, Trang Fanpage Khuyến nông (mạng xã hội),…) nhằm đảm bảo thông tin thường xuyên, liên tục đến nông dân trên địa bàn Thành phố; bước đầu tiếp cận xây dựng các hoạt động tư vấn, dịch vụ khuyến nông thiết yếu phục vụ nhu cầu sản xuất như: Tập huấn hỗ trợ khởi nghiệp, quản trị, kết nối chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, sàn giao dịch thương mại,… cho các HTX, thành viên HTX có nhu cầu.

(Đính kèm Kế hoạch số 1531/KH-SNN ngày 29/6/2022 của Sở Nông nghiệp PTNT TP.HCM – 1531signed)

M.H