Hội Ngành nghề Nông nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội đại biểu lần I, nhiệm kỳ 2022 – 2027

         Hội Ngành nghề Nông nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) là một tổ chức nghề nghiệp đựơc hợp nhất từ Hội Hoa lan Cây cảnh, Hội Làm vườn và Trang trại, Hội Sinh vật cảnh theo Quyết định số 1463/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành ngày 04/5/2022. Hội hoạt động theo Điều lệ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) TP.HCM. Về chức năng và nhiệm vụ Hội là tổ chức xã hội – nghề nghiệp mang tính chất kỹ thuật của quần chúng hoạt động tự nguyện, đoàn kết, hợp tác giúp nhau làm nòng cốt phát triển kinh tế nông nghiệp; góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống, tiến lên làm giàu từ sản xuất nông nghiệp, xây dựng nền nông nghiệp phát triển bền vững, cải thiện bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá,…

        Để có cơ sở, căn cứ hoạt động theo đúng quy định là một tổ chức Hội nghề nghiệp, ngày 30/7/2022 vừa qua Ban chấp hành lâm thời Hội đã phối hợp với Sở NN-PTNT TP.HCM tổ chức Đại hội đại biểu (ĐHĐB) Hội Ngành nghề Nông nghiệp Lần I, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Quang cảnh ĐHĐB lần I, nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Hội Ngành nghề Nông nghiệp TP.HCM

          Theo đó, mục tiêu tổng quát của ĐHĐB đặt ra trên tinh thần quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhằm chọn ra những nhân sự có tâm huyết, uy tín vào Ban Chấp hành Hội, cùng xây dựng, phát triển Hội vững mạnh theo tinh thần Nghị định số 45/CP với quan điểm: đưa Hội thật sự là của người làm vườn, chủ trang trại và nghệ nhân ngành nghề nông nghiệp; phát huy nội tại, khắc phục khó khăn tạo bước chuyển biến mới về phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp đô thị, nông nghiệp kinh tế số, nông nghiệp sinh thái; xây dựng và kiện toàn tổ chức ngành nghề các cấp, phát triển hội viên, đáp ứng yêu cầu phát triển vườn, trang trại; tạo tiền đề, cơ hội cho việc xúc tiến thương mại về ngành nghề Nông nghiệp, góp phần thực hiện chương trình giảm hộ nghèo, tăng hộ khá và giàu của Thành phố,…

          Để đạt được mục tiêu đề ra, ĐHĐB lần I, nhiệm kỳ 2022 – 2027 Hội Ngành nghề Nông nghiệp TP.HCM đặt ra các chỉ tiêu: Thứ nhất, xây dựng Điều lệ, phương hướng hoạt động Hội đến năm2027 và những năm sau; phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của Hội được giao theo các chỉ tiêu, chương trình trọng điểm của Thành phố và Ngành nông nghiệp giai đoạn 2020 – 2025 đề ra, trong đó tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp đô thị, nông nghiệp kinh tế số, nông nghiệp sinh thái. Thứ hai, xây dựng quy chế làm việc, hoạt động của Ban chấp hành Hội Thành phố đến các Hội thành viên và cơ sở Hội, đảm bảo chế độ sinh hoạt thường kỳ; bảo đảm 95% các Ban điều hành, duy trì, thực hiện đúng theo quy định. Thứ ba, phát triển các Chi hội đúng tiêu chuẩn, coi trọng chất lượng (dự kiến phát triển từ 8 – 10 Chi hội trở lên); phát triển 60 nghệ nhân TP.HCM, 20 nghệ nhân Việt Nam và đề xuất 200 kỷ niệm chương;

          Về nhiệm vụ và giải pháp Đại hội đề ra: tăng cường và cải tiến công tác vận động, chỉ đạo điều hành của Ban Chấp hành Hội (thực hiện quy chế làm việc của Hội, đảm bảo chế độ sinh hoạt thường kỳ, giải quyết kịp thời đúng đắn các chủ trương hoạt động của Hội); tranh thủ sự lãnh đạo, hỗ trợ của Sở NN-PTNT, các Sở ngành liên quan và các cấp chính quyền tích cực tham mưu phát triển kinh tế nông nghiệp đô thị Thành phố; tăng cường công tác thi đua, tôn vinh người tốt việc tốt, xây dựng tổ chức Hội; có kế hoạch tạo nguồn tài chính quỹ Hội, quỹ Chi Hội bằng các biện pháp phù hợp; tiến hành ĐHĐB khi hết nhiệm kỳ, người có năng lực, uy tín, tâm huyết cần vận động bổ sung vào lãnh đạo Hội và cơ sở Hội; tích cực tham gia hoạt động tư vấn, góp ý, tham vấn, phản biện xã hội, trọng tâm là tham gia đề xuất, sửa đổi, bổ sung những chính sách liên quan đến nông nghiệp Thành phố, cảnh quan nội thành, nắm bắt, phản ánh, kiến nghị kịp thời các ý kiến, nguyện vọng của hội viên, người lao động với Đảng, Nhà nước, thông qua Mặt trận Tổ Quốc và Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Thành phố; kiện toàn bộ máy Hội theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo thực hiện tốt chương trình kế hoạch tham mưu giúp việc cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, lãnh đạo Hội đảm bảo mối quan hệ, vai trò cầu nối thường xuyên với các cơ quan, tổ chức, địa phương với các tổ chức Hội thành viên, đơn vị trực thuộc, hội viên,…

          Kết quả bầu cử Ban Chấp hành Hội Ngành nghề Nông nghiệp lần I, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 33 thành viên, trong đó có 11 thành viên Ban Thường vụ gồm: 01 Chủ tịch, 05 Phó Chủ tịch và 03 thành viên Ban kiểm tra, sau khi hoàn chỉnh hồ sơ Ban chấp hành Hội sẽ báo cáo Sở NN-PTNT để chuẩn y theo quy định. Cơ cấu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Hội đảm bảo yêu cầu số lượng và chất lượng; đủ tiêu chuẩn, điều kiện, có phẩm chất, năng lực, sức khỏe, nhiệt tình và tâm huyết để cùng nhau triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ do ĐHĐB lần I, nhiệm kỳ 2022-2027 đề ra; góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp đô thị, nông nghiệp kinh tế số, nông nghiệp sinh thái như ngành Nông nghiệp Thành phố đã đặt ra.

M.Hiếu