Hội đồng Nhân dân Thành phố:  Kéo dài thời gian thực hiện Nghị Quyết số 10/2017/NQ-HĐND về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2017 -2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 theo Nghị Quyết số 06/2021/NQ-HĐND mới được ban hành

Ngày 23 tháng 3 năm 2021, Hội đồng Nhân dân Thành phố đã ban hành Nghị Quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 23 tháng 3 năm 2021 về kéo dài thời gian thực hiện Nghị Quyết số 10/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng Nhân dân Thành phố về ban hành Quy định khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2017 – 2020, trong đó quy định kéo dài thời gian thực hiện Nghị Quyết số số 10/2017/NQ-HĐND đến ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Việc ban hành Quy định nhằm khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị Thành phố theo hướng hiện đại, phát triển hiệu quả và bền vững; góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội hiện đại.

Quy định này áp dụng trong lĩnh vực nông nghiệp, bao gồm: Trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, lâm nghiệp, diêm nghiệp, nuôi và khai thác tổ yến theo quy hoạch, khai thác đánh bắt thủy sản không mang tính lạm sát, phát triển ngành nghề nông thôn sử dụng nguyên vật liệu từ nông nghiệp, sơ chế, chế biến và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Hỗ trợ lãi vay cho các tổ chức, cá nhân đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp khi được tổ chức cho vay đồng ý cấp tín dụng đối với các phương án sản xuất khả thi. Các chủ đầu tư đã được hưởng các cơ chế hỗ trợ lãi vay khác, không thuộc đối tượng áp dụng của Quy định này, trừ các trường hợp được quy định cụ thể trong Quy định này.

Các đối tượng áp dụng cụ thể như sau:

Các doanh nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã, các hộ gia đình, chủ trang trại, cá nhân (sau đây gọi là Chủ đầu tư) đầu tư xây dựng cơ bản, mua máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp, ngành nghề nông thôn, sơ chế, chế biến sản phẩm nông nghiệp; khai thác tổ yến theo quy hoạch; khai thác đánh bắt thủy sản không mang tính lạm sát (bao gồm đóng mới; thay mới, nâng cấp công suất máy dưới 90 CV; nâng cấp công suất máy từ 90 CV lên dưới 400 CV); thay mới giống đàn bò sữa hiện hữu có năng suất thấp; sản xuất giống; sản xuất nông nghiệp tốt và sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được cấp chứng nhận.

– Các chủ đầu tư đầu tư mua giống, vật tư, thức ăn, nhiên liệu và trả công lao động sản xuất nông nghiệp, ngành nghề nông thôn; khai thác đánh bắt thủy sản không mang tính lạm sát; ký kết hợp đồng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, ngành nghề nông thôn:

+ Đầu tư sản xuất hoa lan, cây kiểng, cá cảnh, bò sữa (từ 15 con trở lên, đảm bảo vệ sinh môi trường), bò thịt hoặc nuôi trồng thủy sản khai thác hiệu quả nguồn nước kênh Đông.

+ Đầu tư sản xuất các loại cây trồng vật nuôi khác theo Phụ lục I đính kèm dự thảo Nghị Quyết; ký kết hợp đồng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; mua nguyên nhiên vật liệu phát triển ngành nghề nông thôn; khai thác đánh bắt thủy sản không mang tính lạm sát (bao gồm sửa chữa phương tiện, mua sắm ngư lưới cụ đối với tàu dưới 400 CV); sản xuất thức ăn chăn nuôi hoặc phát triển du lịch sinh thái.

– Các chủ đầu tư sản xuất giống phù hợp với mục tiêu của chương trình giống cây, con chất lượng cao của thành phố.

– Các phương án khác do Ủy ban Nhân dân Thành phố xem xét, quyết định từng trường hợp cụ thể.

– Các tổ chức cho vay gồm: Các Tổ chức tín dụng trên địa bàn Thành phố; Quỹ giảm nghèo ủy thác sang Ngân hàng Chính sách Xã hội; Quỹ trợ vốn xã viên Hợp tác xã (Quỹ CCM).

Nghị Quyết 06/2021/NQ-HĐND ngày 23 tháng 3 năm 2021 có hiệu lực thi hành từ ngày 23 tháng 3 năm 2021./.

(Đính kèm NQ 06/2021/NQ-HĐND, NQ 10/2017/NQ-HĐND, QĐ số 655/QĐ-UBND về việc thực hiện chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn TP. HCM).

P.Thảo