Hình thành hệ sinh thái ‘ở đâu có nông dân, ở đó có khuyến nông’