Định mức kinh tế kỹ thuật về mô hình trồng cỏ làm thức ăn chăn nuôi

Trong chăn nuôi gia súc, thức ăn thô xanh có vai trò quan trọng ảnh hưởng đến hiệu quả chăn nuôi. Để phát triển đồng cỏ trồng thâm canh với các giống cỏ mới phù hợp với điều kiện tự nhiên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, giống cỏ thân đứng, thân bụi (VA06, Mulato II, Mombasa,…) có chất lượng và năng suất cao, cung cấp nguyên liệu thô xanh cho đàn bò góp phần thực hiện chăn nuôi bò bền vững và nâng cao khả năng sản xuất của bò sữa, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật về mô hình trồng cỏ làm thức ăn chăn nuôi theo Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2021. Đây là chính sách được áp dụng để tổ chức triển khai kế hoạch Chương trình Khuyến nông hỗ trợ đầu tư khuyến khích hợp tác xã, tổ hợp tác, nông hộ trong chăn nuôi, phát triển trồng cỏ với các giống cỏ chất lượng cao cung cấp cho chăn nuôi nhằm phát triển chăn nuôi bò bền vững và hiệu quả. 

 Mô hình trồng cỏ làm thức ăn chăn nuôi áp dụng cho các tổ chức, cá nhân trồng cỏ phục vụ chăn nuôi bò sữa, bò thịt với quy mô đồng cỏ 1 – 3 ha/ từ 03 đến 06 tổ chức, cá nhân thực hiện. Mô hình trồng cỏ chăn nuôi áp dụng kỹ thuật trồng cỏ thâm canh có chất lượng và năng suất cao, cung cấp nguyên liệu thô xanh cho đàn bò. Năng suất cỏ thân đứng ( cỏ VA06, …) > 250 tấn/ha/năm; năng suất cỏ thân bụi (cỏ Mulato II, Mombasa,…) > 80 tấn/ha/năm. Thời gian thực hiện mô hình là 09 tháng. Nhà nước hỗ trợ kinh phí đầu tư giống cỏ, phân bón 50%. Tổ chức, cá nhân chăn nuôi tự đối ứng kinh phí 50% (theo Nghị định số 83/2018/NĐ-CP của Chính phủ về Khuyến nông).

Định mức kinh tế kỹ thuật về Khuyến nông của các hạng mục giống cỏ, phân bón mô hình trồng cỏ làm thức ăn chăn nuôi tính cho 01 ha đồng cỏ bao gồm:

– Giống cỏ gồm các giống cỏ trồng bằng hom hoặc bằng hạt:

    + Giống cỏ thân đứng trồng bằng hom: 7.000 kg hom (tình trạng hom giống khỏe, không dị hình không có biểu hiện sâu bệnh).

    + Giống cỏ thân bụi, thân bò trồng bằng hom: 5.000 kg hom (tình trạng hom giống khỏe, không dị hình không có biểu hiện sâu bệnh).

    + Giống cỏ thân bụi, thân bò trồng bằng hạt: 07 – 12 kg (tỷ lệ nảy mầm ≥ 80%).

– Phân bón  

    + Cho cỏ thân đứng gồm Đạm nguyên chất (N) 184 kg, Lân nguyên chất (P2O5) 48 kg, Kali nguyên chất (K2O) 120 kg.

    + Cho cỏ thân bụi, thân bò gồm Đạm nguyên chất (N) 161 kg, Lân nguyên chất (P2O5) 40 kg, Kali nguyên chất (K2O) 90 kg.

Các loại đạm, lân, kali nguyên chất có thể được quy đổi ra phân hỗn hợp hoặc phân đơn khác có tỉ lệ tương ứng (Urê, Lân super, Kali Clorua, DAP, NPK…).

Mô hình trồng cỏ làm thức ăn chăn nuôi sẽ tạo ra nguồn thức ăn thô xanh có giá trị dinh dưỡng cao phục vụ cho chăn nuôi bò sữa, bò thịt. Góp phần thực hiện chăn nuôi bò bền vững, mang lại hiệu quả cao trong chăn nuôi bò.

 (Đính kèm Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 26/01/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố – Chi tiet QĐ)

                                                                                   

TN