ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT KHUYẾN NÔNG CHO MÔ HÌNH TRỒNG, THÂM CANH BƯỞI THEO QUY TRÌNH THỰC HÀNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TỐT (GAP)

.     Cây bưởi luôn được đánh giá là loại cây trồng chất lượng, cho hiệu quả kinh tế cao, luôn ổn định đầu ra. Tuy nhiên, muốn đạt giá trị cao thì sản phẩm phải đạt được các tiêu trí như: Vị ngọt đậm, mẫu mã đẹp, sạch bệnh. Chính vì vậy việc canh tác bưởi nói riêng và cây trồng theo tiêu chuẩn VietGAP nói chung đang được Thành phố Hồ Chí Minh chú trọng và đã có những cơ chế chính sách khuyến khích phát triển, đem lại giá trị cao nhất cho giống cây ăn quả đặc sản này.

       Nhằm thực hiện chức năng và nhiệm vụ Khuyến nông trong thời kỳ mới với việc triển khai hiệu quả Nghị định số 83/2018/NĐ-CP của Chính phủ về Khuyến nông và Thông tư số 75/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện hoạt động Khuyến nông. Ngày 26/01/2021, Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND về Định mức kinh tế kỹ thuật Khuyến nông trên địa bàn Thành phố. Trong đó có định mức kinh tế kỹ thuật về các mô hình trồng, thâm canh bưởi theo quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP) với các nội dung cụ thể như sau:

      Quyết định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động nông nghiệp và hoạt động Khuyến nông trên địa bàn Thành phố. Theo đó, mô hình trình diễn trồng, thâm canh bưởi theo quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP) với quy mô tối thiểu là từ 01 đến 03 ha cho từ 03 đến 06 tổ chức, cá nhân tham gia mô hình.

      Mỗi tổ chức, cá nhân tham gia mô hình trình diễn khuyến nông được Nhà nước chi hỗ trợ 50% chi phí giống và vật tư thiết yếu; tổ chức, cá nhân tự chi trả (đối ứng) 50% chi phí giống và vật tư còn lại. Bao gồm các hạng mục cụ thể như sau:

      – Cây giống bưởi;

      – Phân bón (Đạm, Lân, Kali, hữu cơ sinh học,…);

      – Thuốc Bảo vệ thực vật;

      – Vôi;

      – Túi bao quả;

      Ước tính, mô hình trồng, thâm canh bưởi theo quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP) với định mức kinh tế kỹ thuật Khuyến nông giúp tiết kiệm nguồn chi phí lớn trong sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật BVTV hóa học do áp dụng đúng lượng phân bón và thuốc BVTV theo hướng dẫn. Trái bưởi được sản xuất theo quy trình GAP đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng về chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm.

      Định mức kinh tế kỹ thuật về Khuyến nông này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 02 năm 2021 và thay thế Định mức kinh tế kỹ thuật về Khuyến nông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

 (Đính kèm Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 26/01/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

PT