Tổ chức các hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019”

Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt các văn bản Trung ương, Thành phố về tầm quan trọng của  việc học tập suốt đời như: Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 9/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 – 2020”; Kế hoạch 3925/KH-UBND ngày 24/9/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tổ chức các hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM); Thực hiện Kế hoạch 2736/KH-SNN ngày 30/9/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Tổ chức các hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019” tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,… Trung tâm Khuyến nông TP.HCM triển khai các hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019” nhằm tạo điều kiện cho viên chức, người lao động học tập, bồi dưỡng, chuẩn hóa chức danh, ngạch công chức theo quy định và theo Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt; Động viên, khuyến khích, viên chức, người lao động tự đào tạo để chuẩn hóa và nâng cao trình độ chuyên môn, theo đúng chuyên ngành, nhiệm vụ đảm nhiệm,…
Theo đó, Khuyến nông Thành phố tổ chức các hoạt động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá mục đích, ý nghĩa, lợi ích của học tập suốt đời; Treo khẩu hiệu, biểu ngữ với nội dung “Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học ở Nhân dân” (Hồ Chí Minh), nhằm hưởng ứng các hoạt động giáo dục, học tập của Thành phố, của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với chủ đề “Học tập suốt đời – Học tập thông minh để trở thành công dân tốt, xây dựng gia đình hạnh phúc, xã hội văn minh”.
Ngoài ra, đơn vị còn vận động viên chức, người lao động tham gia nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học đáp ứng yêu cầu công việc trong thời kỳ hội nhập. Nhằm giúp viên chức, người lao động nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập, tầm quan trọng của việc học tập thường xuyên, học tập suốt đời với sự phát triển toàn diện của cá nhân; Tăng cường cơ hội học tập suốt đời cho viên chức và người lao động, tạo cơ hội cho viên chức và người lao động tham gia học tập, đặc biệt là những chương trình bồi dưỡng ngắn hạn giúp cập nhật kiến thức, kỹ năng, nâng cao trình độ hiểu biết về các lĩnh vực trong đời sống xã hội; Đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập tại Trung tâm Khuyến nông, góp phần thực hiện thành công Đề án xây dựng xã hội học tập và xây dựng TP.HCM trở thành một “Đô thị thông minh” và phát triển.

M.Hiếu