Tổ chức các hoạt động phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản năm 2022

Mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao tại xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ

Ngày 16/5, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) có Thông báo số 3030/TB-BNN-VP về ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại “Hội nghị phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản năm 2022”. Theo đó, ngày 07/5/2022, Bộ NN-PTNT tổ chức “Hội nghị phòng, chống dịch bệnh thủy sản năm 2022” tại tỉnh Cà Mau. Hội nghị thông qua các báo cáo chuyên đề, chuyên sâu và ý kiến phát biểu của các đại biểu, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến kết luận: Bộ NN-PTNT đánh giá cao kết quả phòng chống dịch bệnh thủy sản đã đạt được trong những năm qua và 4 tháng đầu năm 2022, nhất là trong bối cảnh hết sức khó khăn do đại dịch Covid-19; ngăn chặn có hiệu quả, hạn chế các dịch bệnh mới xâm nhiễm vào Việt Nam, tạo điều kiện cho nuôi trồng thủy sản phát triển tốt, góp phần quan trọng làm tăng kim ngạch xuất khẩu. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh thủy sản còn diễn biến phức tạp; một số loại mầm bệnh nguy hiểm còn lưu hành với tỷ lệ cao, khi gặp điều kiện bất lợi làm phát sinh dịch bệnh,…

Để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn, tồn tại nêu trên, Bộ NN-PTNT đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện những nội dung sau:

Thứ nhất, khẩn trương xây dựng kế hoạch, ưu tiên bố trí các nguồn lực để tổ chức thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 22/3/2021, Quyết định số 434/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 và Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 11/3/202.

Thứ hai, chỉ đạo các cơ quan chuyên ngành thú y, thủy sản địa phương:

Tổ chức các hoạt động phòng, chống dịch bệnh, thống kê chính xác, báo cáo kịp thời các số liệu về dịch bệnh, thiệt hại trong nuôi trồng thủy sản; tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm, xác định nguyên nhân trong trường hợp có động vật thủy sản bị chết nhiều, chết bất thường và thực hiện điều tra dịch tễ học; tổ chức giám sát chủ động dịch bệnh thủy sản gắn với xây dựng vùng, cơ sở, chuỗi sản xuất thủy sản an toàn dịch bệnh; tham mưu chính sách khuyến khích xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh; tổ chức quan trắc môi trường tại các vùng nuôi; hướng dẫn người nuôi áp dụng các quy trình nuôi, phòng chống dịch bệnh, an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh đối với từng đối tượng hoặc nhóm đối tượng nuôi.

Tăng cường công tác quản lý chất lượng con giống, kiểm dịch thú y; tổ chức quản lý chặt và thường xuyên thanh tra, kiểm tra các hoạt động kinh doanh, sử dụng thuốc thú y thủy sản, thức ăn cho thủy sản, chế phẩm sinh học, hóa chất dùng trong nuôi trồng thủy sản; chủ động tổ chức thanh tra, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và xử lý nghiêm các hành vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Thứ ba, giao Cục Thú y chủ động kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện “Kế hoạch quốc gia phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi, giai đoạn 2021-2030”. Đồng thời chủ trì tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch phòng chống dịch bệnh thủy sản năm 2022 của Bộ, trọng tâm là công tác giám sát dịch bệnh chủ động tại các vùng nuôi; giám sát và ngăn chặn các bệnh nguy hiểm mới nổi trên thủy sản xâm nhiễm vào trong nước; rà soát các tiêu chí về an toàn dịch bệnh và tổ chức xây dựng vùng, cơ sở, chuỗi sản xuất thủy sản an toàn dịch bệnh để đẩy mạnh xuất khẩu; tổ chức thông tin tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh thủy sản; phối hợp với các cơ quan chức năng để kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu nguyên liệu, thuốc thú y thủy sản…

Thứ tư, giao Tổng cục Thủy sản chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện tốt công tác quan trắc, cảnh báo môi trường; tập trung quản lý chất lượng con giống; thanh tra, kiểm tra chất lượng thức ăn thủy sản, chế phẩm sinh học dùng trong nuôi trồng thủy sản; hướng dẫn các quy trình nuôi, quản lý ao nuôi,…

Thứ năm, giao Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng kết việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh thủy sản đã và đang thực hiện,…

Thứ sáu, giao Trung tâm Khuyến nông Quốc gia chủ trì rà soát, đề xuất đào tạo, tập huấn cho người nuôi các mô hình nuôi trồng thủy sản hiệu quả, tỷ lệ nuôi sống tăng cao, chi phí sản xuất thấp, ít nguy cơ dịch bệnh, phát triển bền vững, thân thiện môi trường; đồng thời tổ chức truyền thông, phổ biến, nhân rộng các mô hình.

Thứ bảy, đề nghị các hội, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thủy sản chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thú y, thủy sản để thực hiện tốt các quy định của pháp luật, các quy trình kỹ thuật về nuôi và quản lý ao nuôi, giám sát và xử lý dịch bệnh theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn; xem xét, đầu tư xây dựng các chuỗi sản xuất thủy sản khép kín, bảo đảm các điều kiện về an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, thiết thực, hiệu quả.

Thứ tám, các Vụ, cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường phối hợp, chủ động chia sẻ thông tin, hỗ trợ tích cực cho công tác phòng chống dịch bệnh thủy sản, phát triển nuôi trồng thủy sản, bảo đảm vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm, xúc tiến thương mại và đẩy mạnh xuất khẩu động vật, sản phẩm động vật thủy sản của Việt Nam ra nước ngoài.

M.H