Bộ Nông nghiệp và PTNT: Phê duyệt Đề án Phát triển nuôi tôm và xuất khẩu tôm hùm đến năm 2025

Nhằm phát triển nuôi và xuất khẩu tôm hùm theo hướng bền vững và hiệu quả, bảo đảm chất lượng và an toàn thực phẩm, đáp ứng yêu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu; Ngày 05/11/2020 vừa qua, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định 4431/QĐ-BNN-TCTS Phê duyệt Đề án Phát triển nuôi tôm và xuất khẩu tôm hùm đến năm 2025.

Theo đó Đề án đề ra mục tiêu cụ thể là đến năm 2025, thể tích lồng nuôi đạt khoảng 1,6 triệu m3, diện tích nuôi trong hệ thống trên bờ đạt 180 ha; Tổng sản lượng nuôi đạt 3.000 tấn/năm; Giá trị kim ngạnh xuất khẩu đạt 200 triệu USD/năm (bao gồm xuất khẩu tại chỗ); Đáp ứng đủ nhu cầu về số lượng (khoảng 9 – 10 triệu con tôm giống) đảm bảo chất lượng, nguồn gốc; Áp dụng các công nghệ nuôi tiên tiến để nâng cao năng suất, hiệu quả kinh tế, bảo vệ môi trường và nguồn lợi hải sản; Đảm bảo 100% các vùng nuôi tôm hùm tập trung và các cơ sở đóng gói, sơ chế, chế biến, bảo quản tôm hùm xuất khẩu được cấp mã số và đảm bảo khả năng truy xuất nguồn gốc, đáp ứng quy định thị trường tiêu thụ.

Đề án xây dựng các chương trình dự án ưu tiên đầu tư đến năm 2025, gồm có 12 dự án. Về chương trình nuôi, có 03 dự án (Thí điểm xây dựng mô hình nuôi tôm hùm thương phẩm công nghệ cao trên biển; Nghiên cứu xây dựng mô hình và hoàn thiện quy trình nuôi tôm hùm theo nhiều giai đoạn; Hoàn thiện quy trình sản xuất thức ăn hỗn hợp quy mô công nghiệp). Về chương trình môi trường và dịch bệnh, có 02 dự án (Đánh giá sức tải môi trường vùng nuôi tôm hùm và đề xuất giải pháp hạn chế ô nhiễm môi trường; Đánh giá một số yếu tố nguy cơ liên quan đến bệnh sữa trên tôm hùm và đề xuất giải pháp). Về cơ sở hạ tầng, có 01 dự án là Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi về phát triển hạ tầng các vùng nuôi tôm hùm tập trung giai đoạn 2025 – 2045. Về chế biến thương mại, có 03 dự án (Hoàn thiện quy trình công nghệ bảo quản, vận chuyển sống tôm hùm; Nghiên cứu, kết nối phát triển thị trường tiêu thụ tôm hùm; Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm các sản phẩm giá trị gia tăng từ tôm hùm). Về tổ chức sản xuất, có 03 dự án (Xây dựng cơ sở dữ liệu sản xuất, xuất khẩu tôm hùm; Xây dựng mô hình liên kết trong sản xuất, tiêu thụ tôm hùm; Xúc tiến thành lập Hiệp hội của người nuôi, chế biến và xuất khẩu tôm hùm Việt Nam).

Đề án cũng nêu rõ về tổ chức thực hiện, ngoài Tổng cục Thủy sản là đơn vị chính, còn có các đơn vị liên quan: Vụ Kế hoạch, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Vụ Tài Chính, Vụ Tổ chức Cán bộ, Cục Thú y, Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, Cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Các viện – Trường nghiện nghiên cứu về Thủy sản,

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh – thành phố trực thuộc Trung ương ven biển miền Trung, Các Hội – Hiệp hội. (Chi tiết cụ thể theo file đính kèm 4431-QD-TCTS-05112020)

 

M.Hiếu