Bộ Nông nghiệp và PTNT: Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ năm 2020

Bộ Nông nghiệp và PTNT vừa ban hành Quyết định số 5429/QĐ-BNN-PC ngày 31 tháng 12 năm 2020 về công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ năm 2020;

Theo đó; văn bản hết hiệu lực toàn bộ năm 2020 bao gồm 19 văn bản quy phạm pháp luật do Quốc 

hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thú y, thủy sản, bảo vệ thực vật; Thủy lợi đê điều, phòng chống thiên tai; Kinh tế hợp tác và PTNT; Chế biến và phát triển thị trường nông sản, lâm nghiệp. 67 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành và liên tịch ban hành về Kinh tế hợp tác và PTNT; Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản; Chăn nuôi, trồng trọt, lâm nghiệp, bảo vệ thực vật, thủy sản, thủy lợi.

Văn bản hết hiệu lực một phần bao gồm 06 văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành; 10 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành; 01 văn bản ngưng hiệu lực một phần năm 2020 do Chính phủ ban hành về thủy sản; 10 văn bản hết hiệu lực một phần trước ngày 01/01/2021 về tổ chức cán bộ.

Văn bản hết hiệu lực toàn bộ trước ngày 01/01/2020; Ngưng hiệu lực toàn bộ năm 2020; ngưng hiệu lực toàn bộ, một phần trước ngày 01/01/2020: không có. (Đính kèm quyết định vanbanBNN ban hanh vbpl hethieuluc).

 

Trúc Minh