Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Thông tư Quy định  tiêu chí kinh tế trang trại

Kinh tế trang trại là hình thức tổ chức sản xuất hàng hóa trong nông nghiệp, nông thôn, chủ yếu dựa vào hộ gia đình, nhằm mở rộng qui mô và nâng cao hiệu quả sản xuất trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, trồng rừng, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ nông, lâm, thủy sản. Theo đó, để có tiêu chí thực hiện đúng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành Thông tư 02/2020/TT-BNNPTNT về việc quy định tiêu chí kinh tế trang trại.

Nội dung tiêu chí trang trại chia ra làm 2 loại là trang trại chuyên ngành và trang trại tổng hợp.

Thứ nhất là Trang trại chuyên ngành được xác định theo lĩnh vực sản xuất như trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, diêm nghiệp và tỷ trọng giá trị sản xuất của lĩnh vực chiếm trên 50% cơ cấu giá trị sản xuất của trang trại trong năm. Trang trại chuyên ngành được phân thành 5 loại (gồm: Trang trại trồng trọt; Trang trại chăn nuôi; Trang trại lâm nghiệp; Trang trại nuôi trồng thủy sản và Trang trại sản xuất muối).

Tiêu chí kinh tế trang trại chuyên ngành được quy định cụ thể như: Trang trại trồng trọt, giá trị sản xuất bình quân phải đạt từ 1,0 tỷ đồng/năm trở lên và tổng diện tích đất sản xuất từ 1,0 ha trở lên; Trang trại nuôi trồng thủy sản, giá trị sản xuất bình quân phải đạt từ 2,0 tỷ đồng/năm trở lên và tổng diện tích đất sản xuất từ 1,0 ha trở lên; Trang trại chăn nuôi, giá trị sản xuất bình quân phải đạt từ 2,0 tỷ đồng/năm trở lên và đạt quy mô chăn nuôi trang trại theo quy định tại Điều 52 Luật Chăn nuôi và văn bản hướng dẫn; Trang trại lâm nghiệp, giá trị sản xuất bình quân đạt từ 1,0 tỷ đồng/năm trở lên và tổng diện tích đất sản xuất từ 10,0 ha trở lên; Trang trại sản xuất muối, giá trị sản xuất bình quân đạt 0,35 tỷ đồng/năm trở lên và tổng diện tích đất sản xuất từ 1,0 ha trở lên.

Thứ hai là Trang trại tổng hợp: là trang trại trong đó không có lĩnh vực sản xuất nào có tỷ trọng giá trị sản xuất chiếm trên 50% cơ cấu giá trị sản xuất của trang trại trong năm. Tiêu chí kinh tế trang trại tổng hại quy định: giá trị sản xuất bình quân của trang trại tổng hợp phải đạt từ 2,0 tỷ đồng/năm trở lên và tổng diện tích đất sản xuất từ 1,0 ha trở lên.

Về trách nhiệm thi hành tiêu chí trên gồm có: Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn tổ chức triển khai thực hiện thông tư, tổng hợp, báo cáo Bộ định kỳ và đột xuất; Ủy ban nhân cấp cấp tỉnh triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh; Các chủ trang trại có trách nhiệm kê khai thông tin, tổ chức sản xuất kinh doanh phù hợp với quy định của tiêu chí đề ra.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 14/4/2020.

M.Hiếu